اندکی_تفکر احمد شاملو

 

آدم مذهب را ساخت اما مذهب آدم را نساخت.

نخستین مذهب آدم ، آدمیت بود و نخستین وکاملترین کتابش ، خرد ونیروی اندیشیدن. معجزه نوح ، ابراهیم ، موسی و محمد تکرار نشد و تنها داستانهایش را شنیدیم.

اما معجزه نیروی خرد و اندیشه را هر روز ، در پیشرفت آدمها می بینیم. پس تصمیم با شماست ،خدا را در خود پیدا کنید. همه چیز در دنیا زیباتر میشد اگر انسانها به جای دین ،به انسانیت معتقد بودند. انسانیت چیزی است ورای همه ادیان ، انسانیت ، مهربانی است . نماز و دعا و روزه ندارد  .

انسانیت گاهی یک لبخند است که به کودک غمگینی هدیه می کنید.

 

 

 

یک نظر بگذارید