تجمع اعتراضی کارگران غیر نیشکری هفت تپه

 

شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران

#اتحاد_اعتصاب

#نان_کار_آزادی_

#شادی_رفاه_آبادی

#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

 

 

یک نظر بگذارید