عناصر جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار، نمایندگان کارگران ایران نیستند!

اعلامیه‌ی ۱۶ نهاد های چپ و دموکراتیک: در همبستگی و پشتیبانی از جنبش کارگری ایران و اعتراض به حضور جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار!

در همبستگی و پشتیبانی از جنبش کارگری ایران و اعتراض به حضور جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار!
عناصر جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار، نمایندگان کارگران ایران نیستند!
جمهوری اسلامی مقاوله نامه های سازمان جهانی کار را پایمال می کند!

یکصد و یازدهمین اجلاس سالیانه “سازمان جهانی کار” (‌‌ILO)در روزهای ۵ تا ۱۶ ژوئن۲۰۲۳ در مقر این سازمان در ژنو برگزار می شود.بررسی «اجرای مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها»این نهاد در دستور کاراجلاس سالیانه قرار دارد.

اهداف ،سیاست ها و راهبرد های سازمان جهانی کارنه تنها به دلیل پیروی ازسه جانبه گرائی در مناسبات اقتصادی مسلط درجهان سرمایه داری و یا «اعطای چهره بشری به مقوله جهانی سازی»بلکه به دلیل گسترش بحران های همه جانبه جهان سرمایه داری ،گسترش سیاست های نئولیبرالی در حوزه مناسبات کار(تشکل زدائی ،بی ثبات سازی روابط کار،سقوط دستمزد ها)با چالش های فراوان روبرو شده است.بر پایه «هزاران نمونه عینی»اجرای مقاوله نامه هاو توصیه نامه ها و نظارت بر اجرای آنهاوتضمین حقوق بنیادین کار با موانع وچالش های عدم اجرا و یا عدم پایندی به آنها روبرو شده است.ازهمین روناتوانی ازحمایت موثرازکارگران همچنان یکی از چالش های اساسی این سازمان است.

درایران درچند دهه اخیر مناسبات تولیدی جامعه عمیقا دیگرگون شده است.سلب مالکیت از توده ها درگسترده ترین ابعاد آن صورت گرفته است.خصوصی سازی ها،واگذاری های أموال عمومی،«مولد سازی های »منابع ثروت عمومی بر زمینه بحران های عمیق ساختاری اقتصاد سرمایه داری ایران،حیات طبقه کارگرایران را به مخاطره انداحته است. حکومت اسلامی رسما مقاوله نامه ۸۷ و ۹۸ را زیر پا گذاشته واجرا نمی کند.

اکنون سال هاست که مفاد«قانون کار» درقرارداد های کارگری اعتباری نداردولغووزیر پاگذاشته شده است،خروج اکثریت کارگران از شمول این قانون انجام شده است .مقرارت زدائی ها گسترده ،موقتی و بی ثبات بودن قرار داد های کار،سرکوب شدید و نظام مند تشکل یابی کارگران،سرکوب نظام مند حقوق و دستمزد ها و پائین بودن وانجماد دستمزد های چند برابر زیر خط فقر،گسترش فقر و بی نوا سازی طبقه کارگرتشدیدکرده است.افزایش بیکاری و بیکارسازی های گسترده به تشدید حاشیه نشینی انجامیده است.اشتغال هائی با عنوان شرکت های پیمانکاری تامین نیروی کاربدون برخورداری ازبیمه های تامین اجتماعی وبدون امنیت شغلی رواج یافته است.کاهش حمایت های معیشتی،حقوقی ،رفاهی و به عبارتی سقوط شدید تراز معیشتی طبقه کارگردرحد «بخورنمیر» حیات کارگران و زحمتکشان را به مخاطره انداخته است.گسترش سیاست های با خصیصه نئولیبرالی بازار کار و در یک کلام کاهش قدرت سازمانی و ساختاری طبقه کارگرتشدید شده است.مستثنی سازی کارگران از شمول بیمه های اجتماعی و بیمه بیکاری ،ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و بدهی های کلان دولت و کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی ،رواج بیمه های خصوصی وخصوصی سازی صندوق های بازنشستگی،ودر نهایت شانه خالی کردن دولت از مسئولیت های حاکمیتی ،کالائی سازی بهداشت و درمان ،مسکن ،آموزش ،بازتولید اجتماعی نیروی کار را با بحران روبرو ساخته است.

عدم رعايت استاندارد هاى ايمنى و حفاظت كار،بربی ارزش شدن جان کارگران افزوده است.
تخریب وضعیت کارگران به دلیل مهاجرت های داخلی و به ویژه نقض گسترده حقوق پناهندگان قانونی و غیررسمی( بویژه مهاجرین افغانستانی) که به عنوان نیروی کاربسیار ارزان و محروم از هرگونه پوشش تامین اجتماعی بکار گرفته می شوند،تشدید شده است.
گسترش اقتصاد زیر زمینی و اشتغال غیر رسمی بدون برخورداری از پوشش تامین اجتماعی برتخريب وضعيت اشتغال زنان از طریق تشديد تبعيض های جنسیتی در مناسبات و شرایط بازار کار،زنان را به اشتغال غیررسمی و محرومیت از پوشش تامین اجتماعی و مزد های ناچیزسوق داده است.

بر میزان کودکان کار وخیابان افزوده شده است.

آن چه برشمردیم بیان روشن وآشکارعدم پایبدی ونقض صریح وآشکار ۸مقاوله نامه بنیادین حقوق کار (‌‌‌ ۲۹،۸۷،۹۸،۱۰۰،۱۱۱،۱۱۵،۱۸۲،۱۳۸ ) سازمان جهانی کار از سوی جمهوری اسلامی و همچنین تعرض وتهاجم جمهوری اسلامی به حق حیات کارکران و زحمتکشان است.

افزون براین همه، جمهوری اسلامی اعتراضات واعتصابات طبقه کارگرایران رابه شدت سرکوب ،فعالین کارگری را دستگیرو وهرصدای حق خواهی واعتراض به فقروفلاکت وفرودستی درجامعه را بیرحمانه سرکوب می کند.

خیزش انقلابی زن ،زندگی،آزادی و رویاروئی این جنبش با حکومت ضربات سنگینی را بر رژیم وارد آورد.اکنون زندان واعدام به اصلی ترین حربه رژیم دررویاروئي با خیزش انقلابی مردم ایران تبدیل شده است

دراجلاس امسال درحالی که بسیاری ازنمایندگان واقعی کارگران ایران ،فعالین سندیکائی در زندان بسر می برند ، قرار است نمایندگان حکومتی و ضد کارگری رژیم ،نقض مقاوله نامه و تعرض به طبقه کارگرایران رالاپوشانی و کتمان کنند.آنها قراراست پایبندی واجرای مقاوله نامه هاو توصیه نامه های سازمان جهانی کار را از سوی رژیم نشان دهند.

جمهوری اسلامی نه می خواهد و نه می تواند مقاوله نامه های بنیادین حقوق کار را اجرا کند.

ما نهاد های چپ و دموکراتیک ،گماشتگان،عناصر امنیتی جمهوری اسلامی را نمایندگان طبقه کارگرایران نمی دانیم.آنها عناصر تشکل های وابسته به جمهوری اسلامی هستند.ما خواستار اخراج آنها از مجمع عمومی سازمان جهانی کار هستیم.

ما ازتشکل ها،سندیکا ها و اتحادیه های کارگری که درمجمع عمومی سالانه سازمان جهانی کار شرکت می کنند می خواهیم:

– دردفاع از مبارزات طبقه کارگرایران برشرکت وحضورنمایندگان تشکل های مستقل وسندیکائی ایران تاکیدوپافشاری کنند.

– پیگیرانه در مجمع عمومی براجرای ۸مقاوله نامه بنیادین حقوق کاراز سوی جمهوری اسلامی تاکید و تصریح کنند!

– برآزادی فوری نمایندگان کارگران و فعالان صنفی زندانی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران تاکید کنند!

– بر توقف اعدام ها در میان همه ساکنان سرزمین مان ایران و خاصه در بین اقلیت های دینی و ملی تاکید وبر آزادی تمامی زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان پافشاری کنند!

– ما ازخواست ها و تاکیدات رضا شهابی ازاعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که هم اکنون زندانی اوین است و علی نجاتی از سندیکای نیشکر هفت تپه در نامه هایشان به سازمان جهانی کار پشتیبانی می کنیم!

ما نهاد های چپ و دموکراتیک از همه مبارزین پیکاربرای نان و آزادی ،از همه فعالین کارگری،اتحادیه های کارگری مبارز،نهاد ها و تشکل های مدافع حقوق کارگران ، تشکل های زنان ،احزاب و سازمانهای سیاسی دعوت می کنیم برای پشتیبانی و همبستگی با جنبش کارگری ایران درتظاهرات روز۹ ژوئن از ساعت۱۱ تا ۱۵ در میدان ملل در شهر ژنوـ سوئیس شرکت واز جنبش کارگری ایران پشتیبانی نمایند.

زندانی سیاسی آزاد باید کردد!
زنده باد آزادی،برابری، دمکراسی !
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!

نهاد های چپ و دموگراتیک 
خرداد ۱۴۰۲ – ژوئن ۲۰۲۳

– شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران -انگلستان
– کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
– فدراسیون اروپرس ـ بلژیک
– کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران-برلین
– کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین
– شورای همراهی با الترناتیو کارگری ایران
– همبستگی با مبارزات مردم ایران – سوئیس
– همبستگی با مبارزات مردم ایران – لندن
– کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس
– کانون همبستگی با کارگران ایران -گوتنبرگ (سوئد)
– کارگروه ارتباطات کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر
– نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران(غرب آلمان)
– شورای همراهی با آلترناتیو کارگری ایران .هلند
– شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا – استکهلم
– انجمن سوسیالیستها در سوئد
– کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران – استرالیا

 

یک نظر بگذارید