۴۳ سال پیش در چنین روزی چهار رهبرخلق ترکمن رفقا توماج، مختوم، واحدی و جرجانی به دست جوخه‌های ترور سپاه پاسداران تیرباران شدند.

در ۱۸ بهمن ۵۸، پنج نفر از وزارت کشاورزیْ مأمور حل مسئله زمين و رسيدگی به کار شوراھای دھقانی به‌اتفاق چهار رھبر خلق ترکمن، شامل توماج، واحدی، جرجانی و مختوم در ساختمان ستاد شوراھای ترکمن‌صحرا در گنبد به برپایی جلسه پرداختند. پس از پايان جلسه در ساعت ٢ نيمه‌شب، ھمگی از ستاد خارج و ۴ نفر مزبور با يک ماشين و ھيئت دولتی با يک ماشين ديگر به راه می‌افتد. روی پل شمال غربی شهر، نیروهای پاسدار به ھر دو ماشين ايست می‌دھند. ماشين اول بازرسی و حرکت می‌کند. رفقای ترکمن در اينجا بازداشت می‌شوند. روز ٢٢ بهمن آنان را به تهران و به زندان اوين منتقل‌ می‌کنند.

در تاریخ ٢۶ بهمن، هر چهار نفر از اوين به مرکز سپاه در سلطنت آباد منتقل شده و در اختيار “محسن رفيق‌دوست” ‌معاون فرمانده سپاه قرار می‌گیرند.

سحرگاه روز دوشنبه ٢٩ بهمن در مسير بين گنبد و بجنورد (بين مينودشت و چمن بيد) اجساد شکنجه شده و به گلوله بسته شده آنان يافت شد.

کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن در ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا در آذر ۱۳۵۸ نوشت: «ترکمن صحرا هرگز چنین گسترشی از مبارزه طبقاتی را به خود ندیده است. شناخت قوانین عینی حاکم بر این مبارزه در ارتباط با روند کلی مبارزه طبقاتی در سراسر ایران، وظیفه‌ی آن نیروهای انقلابی و مبارزی‌ست که رهبری و سازماندهی مبارزه‌ی طبقاتی در ترکمن صحرا را به عهده گرفته‌اند. بدون شناخت این قوانین، پیش‌بینی دورنماها و تعیین خط مشی مبارزه مقدور نیست. تئوری دربرگیرنده‌ی این قوانین باید در رابطه‌ی نزدیک با پراتیک طبقات و گسترش مبارزه‌ی ملی تدوین شده و به نوبه‌ی خود به‌مثابه یک عامل مادی بر گستردگی اعتراضات تاثیر گذارد. تعیین دقیق ویژگی‌های رشد روابط سرمایه‌داری در روستاهای ترکمن صحرا، بررسی قطب‌بندی‌های طبقاتی در حال حاضر و بازتاب آن در موقعیت شوراها و اتحادیه‌های روستایی، به‌خصوص باتوجه به تشکیل «اتحادیه‌ی سراسری روستایی ترکمن‌صحرا» (که در حال حاضر دربرگیرنده‌ی ۲۸۰ شورای متشکل در ۲۵ اتحادیه‌ی روستایی است)، تحلیل مشخص از چگونگی پیوند مبارزه‌ی ملی و طبقاتی در ترکمن‌صحرا با جنبش دموکراتیک سراسری ایران به‌ویژه مبارزه‌ی در حال گسترش طبقه‌ی کارگر، از جمله وظایف مهمی است که باید بدان پاسخ داده شود».

علیه فراموشی

نه میبخشیم نه فراموش میکنیم

@Blackfishvoice1

 

 

یک نظر بگذارید