کارمندی بعد از دریافت حقوق…..

کارمندی بعد از دریافت حقوق سوار اتوبوس شلوغی شد تا به منزل برود در اتوبوس دزدی  پولش را دزدید.

هنگامیکه راننده اتوبوس پول بلیط از او خواست دست به جیب برد و چیزی نیافت پس از خجالت سرخ شد و به لکنت افتاد.

راننده با مسخره به او گفت حیا کن خود را آدم مهم و با شخصیتی میدانی در حالی که پول بلیط را ندادی.

به غیرت دزد برخورد و به راننده گفت کرایه استاد را من حساب میکنم .

مرد شریف با لبخند به دزد گفت؛ درود بر تو خداوند امثال شما را در این کشور زیاد کند و سپس مسافران شروع به ستایش دزد کرده و برایش دعا نمودند و دعایشان مستجاب شد

و از آن تاریخ دزدان بیشتر شدند و همچنان ما از آنان تشکر می کنیم و آنان را می ستاییم و کماکان ما سوار اتوبوس هستیم و دزدان جیبمان را می زنند و ما شکرگزار آنان  هستیم که کرایه مان را حساب میکنند

یک نظر بگذارید