ما همراه مبارزات معلمان هستیم!

 

از مطالبات و اعتراضات معلمان ایران حمایت می کنیم. ما همراه مبارزات معلمان هستیم!

تجمعات اعتراضی معلمین برای کسب  مطالبات  در بعد سراسر صورت می گیرد.

این تجمعات اعتراضی  توسط شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران سازماندهی می شوند.

خواسته ها و مطالبات معلمان در ایران بازگو کننده خواست و مطالبات اکثریت مردم،  بخصوص مزدبگیران در ایران است.

خواست تامین معیشت همگانی، خواست آموزش و تدریس رایگان، خواست درمان و بهداشت رایگان برای همگان، مبارزه و مقابله با حاکمان که جیب خود را از خصوصی کردن اموال عمومی پرکرده و فقرشکنده ای را به مردم تحمیل کرده اند و تمامی قوانین را به نفع خود بیشتر و بیشتر حک و اصلاح میکنند را باید یکصدا فریاد زد.

حمله به صفوف معلمان، بسیج روزنامه ها و مطبوعات وابسته و غیرمستقل علیه اعتراضات به حق، دستگیری و زندانی، اخراج و انواع اذیت و آزار معترضین، کار چندین دهه این حاکمان ریز و درشت با تمامی گرایشهای حکومتی و قوانین مدونشان تا به امروز بوده است و برای کارگران معترض کاملا آشنا است.

کماکان زندانهای این رژیم مملو از کارگران، معلمان، بازنشستگان و انسانهای مبارز که از حقوق انسانی و طبیعی و اولیه خود دفاع کرده اند، میباشد.

نیروهای انتظامی و امنیتی جز حمایت از این حاکمان و اموال به جیب زده از کار کارگران و مزدبگیران وظیفه دیگری ندارند. متاسفانه این نیروها برای لقمه ای نان، خود را به ستمگران، استثمارگران و کسانی که تبعیض را هرروز بیشتر و بیشتر در جامعه بازتولید میکنند، فروخته اند.

نباید توهمی به قانون اساسی، قانون کار و نمایندگان ریز و درشت مجلس نشین و نهاد های  حکومتی که منافع شخصی شان به حیات این بی عدالتی ها گره خورده است، داشته باشیم. بساط این جماعت را باید با تشکل های مستقل خود، با یاری وهمراهی جمعی هم برچینیم.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از خواسته های معلمان در ایران و دفاع از مبارزات به حق آنها، همبستگی خود را با شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران و تمامی کانونها و انجمها و تشکل های ( مستقل)  متشکل در آن اعلام میکند.

پیروزی ما در تشکل یابی مستقل و مبارزه پیگیر جمعی مان میباشد.

۴/دی/۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

http://t.me/syndica_7tape

 

یک نظر بگذارید