تفکر ایدئولوژیک چیست؟

 

موسی غنی نژاد

بنده خدایی از سیاسیون فرموده اند: «برخی کشورها به ما واکسن دادند تا خود کفا نشویم» با تحلیل این گفته به اساس تفکر ایدئولوژیک می توان پی برد. «برخی کشورها» اگر به ما واکسن ندهند جنایتکارند چون میخواهند مردم ما از بیماری بمیرند. اگرهم به ما واکسن بدهند باز تبهکارند چون میخواهند ما خود کفا نشویم. پس «آنها» در هرصورت مقصرند، چه زمانیکه کاری را انجام ندهند و چه زمانیکه همان کار را انجام بدهند.

تفکر ایدئولوژیک تسلیم پیشداوری مشخصی است که واقعیات را براساس آن تفسیر و داوری می‌کند.

تفکر ایدئولوژیک مبتنی بر گزاره های ابطال ناپذیر و بریده از واقعیات است.

تفکر ایدئولوژیک چالشی در برابر عقل سلیم یا عقل عقلایی است.

اکونومیست فارسی

 

یک نظر بگذارید