شورای سازماندهی اعتراضات از مبارزات مردم  در خوزستان حمایت میکند

 

یک هفته است که خوزستان آرام و قرار نداد. مردم تشنه اند. مردم گرسنه اند و تامینی ندارند. بسیاری از مردم در این بحران آب کشت و دام خود و در نتیجه کار و هستی خود را از دست داده اند. مبارزات این مردم برحق است و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت حمایت خود را از مبارزات این مردم اعلام میکند.

 

در اعتراضات مردم معترض خوزستان شمار بسیاری دستگیر شده اند. و باز ما شاهد این هستیم که جواب مطالبات به حق مردم با گلوله داده شده و امروز هم استاندار این استان تحت عنوان اینکه هر گونه اخلال و نا امنی را برخورد قاطع خواهند کرد تهدید کرد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت این سرکوبگری ها را محکوم میکند و خواستار پاسخ سریع به مطالبات برحق این مردم است. آزادی فوری بازداشت شدگان در خوزستان و پایان دادن به این فاجعه زیست محیطی در خوزستان و در همه جا خواستهایی است که امروز بر دیگر مطالبات ما اضافه شده است.

 

همین جا تاکید میکنیم که مطالبات مردم خوزستان مطالبات ما کارگران نفت که بخشی زیادی از سال را دقیقا در خوزستان و استانهای همجوار آن در جنوب ایران بسر میبریم و زیر آفتاب سوزان تابستانی کار میکنیم نیز هست. سیاست های سودجویانه سرمایه داری و حرص و ولع وابستگان به نهادهای حکومتی محیط زیست را در همه جا  تخریب کرده و به نابودی کشانده است و در برابر این فاجعه مردم بی تامین به حال خود سپرده شده اند و نتیجه همه اینها وضعیت اسفباری است که امروز در خوزستان جلوی چشممان قرار دارد. بعلاوه همه مردم فغانشان از فقر و گرسنگی و بی عدالتی ها و اختلاسها بلند است. تا جاییکه حتی آب شرب هم از آنها گرفته شده است. این وضع باید از اساس و پایه تغییر کند. ما هم در این دردها شریکیم. مردم محروم و رنج کشیده خوزستان امروز صدای اعتراض همه ما کارگران و مردم در سراسر کشور هستند و حمایتشان میکنیم. #خوزستان_حمایتت_ میکنیم- ٣١ تیر ١٤٠٠ @Shoratamas https://t.me/shoranaft

 

یک نظر بگذارید