مقاومت زندگی است  – گفتگوهای زندان

شنبه 6 مارس روز همبستگی و اقدام بین المللی برای حمایت از دیمیتریس کوفون تیناس

امروز دومین تظاهرات بین المللی در دفاع از زندانی سیاسی یونانی بنام دیمیتری کوفن تییناس از جنبش چریکی ۱٧ نوامبر از طرف نیروهای ضدفاشیست (آنتی فا) و چپ از کشورهای مختلف در مقابل زندان زنان لیشتنبرگ در شهر برلین برگزار شد. این تظاهرات با توجه به وخیم شدن وضعیت جسمانی دیمیتری بر اثر اعتصاب غذای خشک و بستری شدن در بیمارستان در مدتی کوتاه سازماندهی شده بود با این وجود حدود ٤۰۰ نفر در آن شرکت کردند. بیش از صد پلیس و تعداد زیادی ماشین‌های پلیس جمعیت را تحت کنترل داشتند.

شرکت کنندگان در شعار، پلاکارد و بیانیه هایشان به سرکوب و جنگ افروزی سرمایه داری اروپا در رابطه با زندانیان سیاسی از جمله زندانیان انقلابی ترک و کرد ترکیه، جنگ افروزی امپریالیستی و سیاست اروپا در قبال پناهجویان اعتراض کردند. تظاهرات در مسیر پایانی اش از یکی از خیابان هائی گذر میکرد که خانه های کلکتیو خودگردان که در معرض خطر تخلیه هستند در آن قرار داشت. ساکنین این کلکتیوها با آمدن کنار پنجره و بالکن ها با شعار و ایجاد سروصدا از تظاهر کنندگان پشتیبانی می کردند.

برای روزها ی آتی بمناسبت ۱۸ مارچ ، روز جهانی زندانیان سیاسی در آلمان نیز اقدامات اعتراضی تدارک دیده شده است. در این تظاهرات رفقای گفتگوهای زندان هم حضور داشتند و همبستگی خویش را بدینگونه با کارزار دفاع از جان دیمیتری کوفن تییناس اعلام داشتند.

https://t.me/schabname/6594

 

 

 

یک نظر بگذارید