تجمع سراسری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف!

 

تجمع سراسری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف !

یکشنبه ۱۴ دی:

تهران

کرج

مشهد

تبریز

کرمانشاه

اراک

شیراز

خرم آباد

اهواز

و…

به دست میاد حق مون، فقط کف خیابون

#تاحق_خود_نگیریم_ازپای_نمینشینیم

#زنده_باد_نان_کار_آزادی

💥زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران

#اتحاد_اعتصاب

#نان_کار_آزادی_

#شادی_رفاه_آبادی

#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

⭐ زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

@syndica_7tape

 

یک نظر بگذارید