صحنه به دار کشیدن ۹ آزادیخواه تبریزی

 

صحنه به دار کشیدن ۹ آزادیخواه تبریزی در شهر تبریز بدست لشگر قزاق روس به سال ۱۲۹۰ روز عاشورا

توضیح : هنگامی که روس ها در حال بدار کشیدن آزادیخواهان و دلاوران تبریز در روز عاشورای سال ۱۲۹۰ بودند صدای طبل و سنج از کوچه پسکوچه های تبریز شنیده میشد و مردم تبریز در حال عزاداری برای حسین ابن علی بودند.

فرمانده روس اینگونه گفت:

میترسیدم که آن جمعیت عظیم عزادار حسینی

به آزادیخواهان مبارز تبریزی بپیوندند

و در آن صورت چه بر سر ما میآمد !!

اما جمعیت عظیم! مردم شیعه! عزادار حسینی

فقط عزاداری و گریه کردند

و علم بر دوش کشیدند !

و تعزیه راه انداختند و به اعدام ۹ دلاور آزادیخواه خود توجهی نکردند!!

و در حالی که ۹ دلاور تبریزی بر سر دار بودند نذری خود را گرفتند و به خانه هایشان رفتند !!

 

 

 

یک نظر بگذارید