سرود انترناسیونال

 

برخيز ای داغ لعنت خورده دنيای فقر و بندگی

شوريده خاطر ما را بُرده به جنگ مرگ و زندگی

بايد از ريشه براندازيم کهنه جهان جور و بند

وانگه نوين جهانی سازيم هيچ بودگان هر چيز گردند

 

روز قطعی جدال است آخرين رزم ما

انترناسيونال است نجات انسانها

روز قطعی جدال است آخرين رزم ما

انترناسيونال است نجات انسانها

 

برما نبخشد فتح و شادی

نه بت، نه شه نه قهرمان

با دست خود گيريم آزادی

در پيکارهای بی امان

تا ظلم از عالم بروبيم

نعمت خود آريم به کف

دميم آتش را و بکوبيم تا وقتى که آهن گرم است

 

روز قطعی جدال است آخرين رزم ما

انترناسيونال است نجات انسانها

روز قطعی جدال است آخرين رزم ما

انترناسيونال است نجات انسانها

 

تنها ما توده جهانی، اردوی بيشمار کار

داريم حقوق جهانبانی

نه که خونخواران غدّار

غرد وقتی رعد مرگ آور بر رهزنان و دژخيمان

در اين عالم بر ما سراسر تابد خورشيد نور افشان

 

روز قطعی جدال است آخرين رزم ما

انترناسيونال است نجات انسانها

روز قطعی جدال است آخرين رزم ما

انترناسيونال است نجات انسانها

ترجمه – ابوالقاسم لاهوتی

 

یک نظر بگذارید