به سه شنبه های اعتراض علیه اعدام می پیوندیم .

 

در پی “خیزش انقلابی زن زندگی آزادی” ، جمهوری اسلامی بار دیگر با توسل به اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی و غیر سیاسی، تلاش دارد با نمایش شقاوت و انسان کشی و گستراندن سایه سیاه مرگ و وحشت بر  فضای جامعه، سدی در برابر پیشروی جنبش انقلابی مردم ایران ایجاد کند.

با گسترش موج  اعدام ها ، جنبش علیه اعدام با قدرتی بیشتر و در ابعادی اجتماعی تر  بر علیه احکام وحشیانه اعدام به میدان آمده اند و  در هفته های اخیر صف اتحاد بر علیه اعدام ها به انسجام و همدلی گسترده تری دست یافته است.

زندانیان زیادی هم اکنون زیر تیغ احکام اعدام هستند و برای دفاع  از زندگی و نجات جانشان چاره ای جز مبارزه علیه احکام اعدام ندارند. قدرت اجتماعی و اعتراض عمومی میتواند مبارزه آنان را به نتیجه برساند.

زندانیان زندان مخوف قزلحصار در روزهای سه شنبه که مصادف با روز اعدام است اعلام اعتصاب غذای هفتگی کرده اند.

ما تشکلهای کارگری ، معلمان ، زنان ، پرستاران ، بازنشستگان و دانشجویان که در صفوف مبارزات خود برای احقاق حقوق و مطالباتمان  با انواع سرکوب ها مواجه بوده ایم خوب می دانیم که اعدام ابزار سرکوب و ارعاب جامعه است و بشریت مدرن و متمدن این مجازات قرون وسطایی را دون  شان خود می داند و باید برای توقف و لغو  احکام بیش از پیش با هم متحد شویم.

پیکره جامعه ایران سالهاست از اعدام زخم خورده است و جنبش علیه اعدام  جنبشی قدرتمند در ایران است.  و امروز در برابر موج اعدامها مخالفت با اعدام  به امر همگانی مردم بدل شده است.

اعدام کشتن حرمت انسان چه در ظرفیت های فردی و چه اجتماعی است.

از همین رو ما امضا کنندگان این بیانیه از سه شنبه های اعتراضی علیه احکام اعدام حمایت کرده و همگام با زندانیان قزلحصار و دیگر زندانها و همه خانواده های آنها برای توقف و به پایان رساندن ناقوس مرگ اعدام هم صدا می شویم.

ما  تشکلهای کارگری و اجتماعی عموم نیروهای سیاسی آزادیخواه و برابری طلب، کارگران، معلمان، بازنشستگان و جوانان انقلابی را  به مبارزه ای سراسری و قدرتمندانه در ابعادی داخلی و بین المللی برای توقف و لغو مجازات اعدام فرا میخوانیم.

#جنبش_نه_به_اعدام

#اعدام_قتل_عمد_حکومتی

#نه_به_اعدام

امضاها:

۱-اتحاد بازنشستگان

۲-انجمن برق و فلز کرمانشاه

۳-سندیکای نقاشان البرز

۴_دانشجویان پیشرو

۵-شورای بازنشستگان ایران

۶-شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

۷_شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت(ارکان ثالث)

۸-شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران

۹-ندای زنان ایران

۱۰-نهاد دادخواهان

@nedaeziran

 

 

 

یک نظر بگذارید