نامه سرگشاده یک فعال حقوق زن سوسیالیست به رضا پهلوی در باره تعرض به آقای هالو!

 

آقای رضا پهلوی!

توئیتی از جانب شما منتشر شده که متعاقب تعرض کلامی و جنسی به آقای هالو در لندن میباشد. یعنی بعد از چند روز که از رسانه های جمهوری اسلامی گرفته تا رسانه های مخالفین نظام این مسئله عنوان شده، آقای هالو در کانال خودش و‌در گفتگوها آن را بیان کرده، شما توئیتی را به عنوان       « عکس العمل سیاسی» منتشر کردید که ایرادات بسیار زیادی دارد. راستش ما خود همین توئیت را جزو صورت مسئله تعرض هوادارن شما به مخالفین جمهوری اسلامی میدانیم. دلایل این ادعا شامل این موارد است:

۱.در درجه اول احترام شما به آقای هالو که قربانی خشونت هواداران شما شده صفر است. شما حتی اسم ایشان را در توئیت خودتان نمی برید. بر عکس جایگاه قربانی و مجرم را قشنگ به دلخواه با یکدیگر مساوی دانسته، حتی از ایشان بابت اینکه از سوی هوادارن شما به وی تعرض کلامی و جنسی صورت گرفته عذرخواهی ننموده، دلجویی نکرده اید. خیلی کلی به قول معروف نه سیخ بسوزد نه کباب، نوشته اید از هر دسته و گروهی که هستید، راست یا چپ، جمهوریخواه یا پادشاهی خواه، موافق یا مخالف من به یکدیگر بی احترامی نکنید. چرا اصرار دارید اسم ایشان را نبرید؟ بی احترامی هواداران شما خروجی استایل رهبری شماست. احترام انها به مخالفینشان به اندازه احترام خود شماست. یک نفر شخصیت حقیقی حقوقی این جامعه در لندن مورد تعرض و بی حرمتی هواداران شما قرار گرفته است. ایشان اسم دارد. چرا اسم ایشان را نمی برید؟ چرا انسانها را پایین تر از خودتان می دانید. چرا شان آدمها و کرامتشان را بصورت مساوی ارج نمی گذارید؟ چرا خودتان را در مقامی میگذارید که از عذرخواهی کردن معاف است؟ الگوی رفتاری شما، الگوی رفتار هوادارانت میباشد. وقتی به خانم شهناز تهرانی که هوادار شماست بی احترامی صورت گرفت. شما شخصن به خانم تهرانی تلفن زدید. از ایشان دلجویی کردید. به ایشان دلگرمی دادید. چرا با آقای هالو این کار را نکردید؟ چون مثل شهناز تهرانی سلطنت طلب و هوادار شما نیست؟ چون مخالف شماست؟ خب اونوقت چه انتظاری دارید که رزومه همین رفتار شما بی احترامی هوادارانتان نسبت به مخالفین پادشاهی نیست؟ آیا میدانید که جامعه ایران به دقت دنبال میکرد که خامنه ای در هیچ سخنرانی طی این مدت نام مهسا امینی را به عمد بر زبان نیاورد؟ هر وقت هم که آدرس داد، با ایما و اشاره وی را خطاب میکرد. به نظر شما این دو تا فرهنگ در برخورد به انسانها پارالل های نزدیک به هم ندارد؟

۲.در توئیت خود جوری وانمود کردید که گویا این پرابلماتیک کل جریانات سیاسی است، گویا همه با هم مقصرند. راست، چپ، جمهوریخواه و پادشاهی خواه. گویا همه به هم بی احترامی میکنند. همه به هم تعرض جنسی میکنند. سوال من این است چرا از حقیقت طفره میروید؟ چرا هم با لاپوشانی کردن و حذف نام قربانی و هم با لاپوشانی کردن و حذف نام مجرم و مجرمین کل صورت مسئله را پنهان میکنید؟ آقای پهلوی هیچ جمهوریخواهی در طی این مدت مخالف خودش را در خیابان نزده است. ما سراغ نداریم. هیچ فعال چپ یا سوسیال دمکراتی به مخالف خودش تعرض و دست درازی جنسی نکرده است. ما سراغ نداریم. این مشکل فقط و تنها مربوط به جریان شماست. جریان شما بود که عبدالله مهتدی را با وجودیکه سر یک میز با شما نشسته بود تروریست خطاب کرد. این جریان شما بود که کمپین سازمانیافته ای را علیه حامد اسماعیلیون پیش برد. این افراد در کمپ خود شما و با شما سر یک میز نشسته بودند. هوادار شیرین عبادی نبود که شما را از استیج سخنرانیتان پایین کشید، بر عکس بود. این هوادارن شما بودند که اینکار را کردند. هواداران شما بودند که به مسیح علینژاد در بروکسل با شعار دادن فشار اوردند که « مسیح بگو جاوید شاه». نه در جنبش راست و نه در جنبش جپ ما هیچ فرقه، گروه و سازمانی نداریم که الان نقشی را ایفا کند که سلطنت طلب در قبال مخالفین ایفا میکند. چرا به جای قبول مسئولیت توپ را به زمین راستها و چپها می اندازید؟ شما حتی در جناح خودتان که جناح راست باشد هم به کسی رحم نمیکنید، افراد شما به متحدین و موتلفین تان بدترین دشنامها و تعرضات را کردند چه رسد به چپها و فعالین مبارز در کمپ روبرو. همین که مسئولیت قبول نمیکنید. همین که نمی بینید که مردم الان سلطنت طلب را به عنوان یک جریان خشن، ضد کرامت انسانی، ضد زن میشناسند که آماده عبور از خطوط قرمز میباشد، خودتان جزو صورت مسئله اید. این چه نوع رهبری سیاسی است که به جای اینکه به هوادارن و آتش به اختیارهای صف جریان خودتان بتوپید، آنها را سرجایشان بنشانید و از قربانی و قربانیان عذرخواهی کنید، این را مشکل کل اپوزیسیون جلوه میدهید، بعد پدرسالارانه نصیحت میکنید که همه با هم خوب باشید.

آقای پهلوی همه جریانات سیاسی ایران الان، اعم از چپ و راست میتوانند با هم دیالوگ کنند الا با سلطنت طلب. جمهوریخواهانی که پلتفرم سیاسیشان با شما یکی است را برنمی تابید. مگر غیر از این است که خود شما ائتلافی را که همفکرانتان راه انداخته بودند به شکست کشاندید. خوب پایین جریان شما هم از شما یاد میگیرد. پس لطفن نگویید جمهوریخواه، راست یا چپ. مخاطب شما هوادارانتان هستند ولاغیر!

۳.از توئیت شما آدم نمی فهمد که متاسفید. ناراحتید. نگرانید چون این بار در لندن هوادارن شما صد قدم در اعمال خشونت جلوتر رفتند. جرم مرتکب شدند. جوری نصیحت میکنید که به هم احترام بگذارید گویا کسی جواب سلام دوستان شما را نداده است. این در حالی است که در ابتدایی ترین تمدنهای کشورهایی که شما به آن رفت و امد میکنید، تعرض جنسی جرم است. جوری نصیحت میکنید که ما را یاد دادگاههای طلاق جمهوری اسلامی می اندازید که به زنی که زیر چشمش کبود شده و شوهرش که جرم مرتکب شده هر دو یکسان نصیحت میکنند که حالا چیزی نشده! به هم احترام بگذارید حل میشود!

تکرار میکنم افراد هوادار جریان شما و نه هیچ جریان دیگری، به یک شخصیت مخالف نظام تعرض جنسی کرده اند. خطاب شما به انها چیست؟ اگر قبول ندارید چرا آنها را مخاطب قرار نمیدهید؟ اگر قبول دارید و تشویقشان میکنید، بگویید لااقل جامعه هم بداند. ولی جامعه متمدن و با فرهنگ ایران را قبیله یا دادگاه طلاق جمهوری اسلامی فرض نکنید که به بزرگ آقا و نصیحت کننده احتیاج دارد. جامعه از شما میخواهد جلو جریان خودتان را بگیرید بیشتر از این به جمهوری اسلامی خدمت نکنند. بیشتر از این مقابل مخالفین نظام نایستند. دست از خشونت بردارند. این درخواست جامعه میباشد نه نصایح پدرسالارانه که قلب کردن حقیقت است.

۴.رهبر هیچ جریانی، اعم از راست جمهوریخواه یا چپ و دمکرات موقعیت شما را ندارد که دو هفته یکبار توئیت های این چنینی زده، از هوادارانش اعلام برائت کند. فقط و تنها شما محتاج انتشار چنین توئیت هایی هستید. چرا؟ آقای پهلوی چرا شما در بهترین حالت، تنها کسی هستی که کنترل هوادارن خودت را نداری. بالاخره شما یا شاهزاده اینها هستی، حرفت را میخوانند. یا که نه، حتی روی جریان هوادار خودت هم اتوریته نداری. بالاخره تکلیف جامعه را روشن کن. اگر بدون اطلاع شما مردم آزاری میکنند، آنوقت چطور میخواهی دولت موقت تشکیل بدهی و در امر سرنگونی نظام دخالت کنی؟ یعنی شما که کنترل صد تا هوادار خودت را در خارج کشور نداری، چطور میخواهی کنترل اوضاع سیاسی یک مملکت را داشته باشی؟ اگر کنترل داری، و طبق دستورهای خود شما این اقدامات را انجام میدهند، که خب اعلام کنید همه بدانند. از سوءتفاهم بیرون بیایند. اگر ندارید از اولی بدتر است. چرا ندارید؟ اونوقت وقتی شما کنترل این صد نفر را ندارید، کنترلشان دقیقن دست چه کسی هست. از چه کسی خط میگیرند که الان طوری جلو رفتند که گزارش درگیریهای شان را فارس نیوز و تسنیم چاپ میکنند. نکند این فرماندهان سپاه که شما اعلام کردید با آنها در دیالوگ به سر میبرید، فرماندهی بخشی از هوادارن شما را از کنترل شما خارج و به دست گرفته اند؟ چون اقدامات آنها الان قشنگ در جهت منافع حکومت جمهوری اسلامی است. آیا این به نظر شما اتفاقی است؟

۵.شما حتی برای مهار جریان خشونت طلب هوادار سلطنت هیچ کانسپتی به جز نصایح پدرسالارانه جلو جامعه نمیگذارید، که مردم بفهمند واقعن جدی هستید. واقعن مخالف آنها هستید. توئیت های شما الان حکم مسکن برای مجرمین صفوفتان را پیدا کرده است. آرامشان میکنید. از معرکه بدر میبرید تا دور بعدی. کانسپت شما چیست برای ضمانت دادن به جامعه که این اقدامات تکرار نخواهد شد؟ نقش خود شما در کانفلیکت منجمنت جریان وابسته به خودتان چیست؟ چون توئیت شما در باره فاجعه لندن، شبیه به توئیت شما در سه سال پیش هست. شبیه توئیت یکسال پیش هست. در حالی که چرخه اعمال خشونت در جریان شما با قبل فرق کرده است. نیروهای هوادار شما الان استرس دارند. افق سیاسی ندارند. احساس شکست میکنند. از طرفی احساس نزدیکی با بخشی از جمهوری اسلامی برای انها مهمتر از احساس نزدیکی با مخالف این حکومت است. مخالف حکومت را میزنند، نگران فرماندهان سپاه و مدیران دولتی فعلی هستند. مردم ایران حق دارند بدانند شما چه ضمانتی میدهی که هوادارانت را کنترل کنی. جریان تحت رهبری خودت را به اتخاذ شیوه های مسالمت امیز فرابخوانی.

ما فعالین حقوق زن تجربه این را داریم که در صورت حزب الله چرخانی در محیطهای سیاسی و زیر پا گذاشتن موازین آزادی بیان و حرمت انسانی، اول از همه زنان، منتقدین، فعالین کارگری، روشنفکران و مبارزین عدالتخواه هزینه میشوند. رفتار امروز جریان شما با جامعه ایران نماد کامل ان سامانه حکومتی مورد نظرتان میباشد. شما در قبال جامعه ایران مسئولید. اتفاقن چون اپوزیسیون راست که خانواده سیاسی شما محسوب میشود جلودار حرکات غیر دمکراتیک خود شما نبوده، جریان شما را مخاطب قرار نمیدهد، ملتزم نمیکند، هوادارانتان وضعشان هر روز خرابتر میشود و این باعث نگرانی جامعه ایران است.

آقای رضا پهلوی شما در اتفاقی که در لندن افتاد و هوادارن شما اقای هالو را مورد تعرض قرار دادند، مسئولیت مستقیم دارید. الان در المان اگر یک هوادار حزب محافظه کار این کار را انجام بدهد، رئیس آن شانه خالی نمیکند به همه نصیحت کند و سراغ زندگی اش برود. فوری مسئول انجام اقدامات علیه این مورد و گزارش به جامعه میشود. مال شما از یک مورد و‌ دو مورد گذشته، کی میخواهید مسئولیت قبول کنید؟ دقیقن کی؟

مهرنوش موسوی ۲۴ می ۲۰۲۳

 

 

 

یک نظر بگذارید