بحث و مناظره( پودیوم دیسکوسیون )

بحث و مناظره( پودیوم دیسکوسیون ) در بارۀ موقعّیت جنبش زن،زندگی، آزادی.

26.05.023 ساعت 18

آدرس: خیابان دانشگاه شمارۀ 7

منطقۀ یک وین  –  (1010 )

یک نظر بگذارید