یانیه مشترك: خجسته باد هشت مارس، روز جهانی زن

 

خجسته باد هشت مارس، روز جهانی زن

هشتم مارس، روز جهانی زن درحالی فرا می رسد که زنان ایران در بطن خیزش «زن، زندگی، آزادی» پیشتاز اولین انقلاب جهانی زنانه هستند. انقلاب ژینا تحسین و همدلی عمیق جهانیان را برانگیخته است. همبستگی زنان جهان با این خیزش، از یک سو بیان خواست ها و امید ها و مبارزه مشترک همه زنان جهان است و از سوی دیگر نشان دهنده عدم عملی شدن خواست ها و دست یابی به برابری واقعی و رهائي زنان درجهان سرمایه داری است.

هشت مارس امسال در شرایطی فرا می رسد که خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» نزدیک به ۶ ماه بدون گسست به زیر کشیدن جمهوری اسلامی را آماج خود قرار داده و همچنان تداوم دارد.رژيم جمهوری اسلامی علی رغم کشتار، زندان، شکنجه و تجاوز در ابعاد غیرقابل تصور، قادر به عقب راندن این خیزش پرشکوه انقلابی نشده و از همین رو اقدامات سبعانه تر و جنایات هولناک تری را برای مقابله با انقلاب ژینا در دستور قرار داده است. از جمله این اقدامات، حملات شیمیائی به مدارس وخوابگاه های دخترانه و تهدید جانی دختران دانش آموز برای به عقب راندن جنبش زنان است.

استبداد دینی در ایران، آپارتایدی چند لایه و زن ستیزانه ای تودرتو ایجاد کرده است که آشکارا نیمی از جمعیت کشوررا به اسارت چنبره جهنمی خود در آورده است. علیرغم آن که نزدیک به ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاه ها را در تمامی این سال ها دختران تشکیل می داده اند و جمعیت زنان با تحصیلات عالی بسیار بالاست، سهم زنان در اشتغال۱۳ درصد است، یعنی جمهوری اسلامی به پائین ترین سطح اشتغال در میان کشورهای همسایه ایران سقوط کرده است. این در حالی است که با توجه به گسترش فلاکت در متن بحران ماندگار اقتصادی و نقش زنان در اقتصاد خانواده، بخش زیادی از زنان به کارهای پاره وقت، غیررسمی، قراردادی و با مزدهای بسیار پائین کشیده شده اند و این امر به فقر خصلتی کاملآ زنانه داده است.

این بی حقی در مورد زنان اقلیت های ملی، دگراندیشان مذهبی و فرهنگی و دگرباشان جنسی بسیار گسترده تر و عمیق تر است. همین هم سرنوشتی است که همبستگی عمیقی را میان ملیت های مختلف مانند کرد ها ،بلوچ ها و… با خواست ها و نیازهای جنبش سراسری زنان ایجاد کرده است. جهل وچهار سال مبارزه زنان وگسترش این خیزش انقلابی و شعارهای آن بر این حقیقت استوار است که برابر حقوقی زنان با مردان در همه عرصه ها، بدون براندازی جمهوری اسلامی و برچیدن حاکمیت قوانین اسلام و جدائی نهاد دین از نهاد حکومت و استقرار یک دولت غیر دینی ولائیک ممکن نخواهد بود

جنبش زنان علیه جمهوری اسلامی زمانی می تواند فراگیر شود که توده عظیم زنان را به صفوف مبارزه فعالانه علیه رژیم جلب کند. مبارزه ای که ضمن تکیه براشتراک منافع زنان در پیکارعلیه آپارتاید جنسیتی و هر شکلی از مرد سالاری، به تنوع خواست ها و اولویت بخش ها و لایه های مختلف جنبش زنان تکیه و همه آنان از حمایت کل جنبش زنان برخوردار شوند. گسترش و تعمیق جنبش «زن، زندگی، آزادی» به پیوند مبارزه علیه نابرابری جنسیتی با مبارزه مطالباتی طبقات فرودست بستگی تام دارد. خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» با تاکید بر خواست ها و مطالبات و مشکلات زنان زحمتکش، تهیدست و به حاشیه رانده شده و سازماندهی و کشاندن آنان به میدان مبارزه سرنوشت ساز آزادی خواهی و برابری طلبی، می تواند به همراه دیگر بخش های اردوی رهائی، بساط استبداد و نابرابری را برچیند.

در شرایط کنونی که آلترناتیوهای راست و رژیم چنجی، همه تمهیدات را به کارگرفته اند تا با مصادره خیزش «زن، زندگی، آزادی» آن را در حد اعتراض علیه حجاب اجباری تقلیل دهند، ضرورت دارد تا بر این امر تاکید کنیم که مبارزه برای دمکراسی فراگیر تنها راه پیوند پیکارعلیه ستم جنسیتی و برای برابرحقوقی زنان با مردان و برای عدالت اجتماعی است.
ما از مبارزه برای حق کار و برخورداری از تامین اجتماعی همگانی و فراگیر همه کارگران و زحمتکشان دفاع می کنیم. تاکید بر تامین اجتماعی فراگیر و حق کار و بیمه بیکاری به ویژه برای زنان از اهمیت بالائی برخوردار است.

ما نهاد ها و تشکل ها با تاکید بر پیشگامی زنان درمبارزه علیه موجودیت جمهوری اسلامی، از خواست ها و مطالبات جنبش زنان و پیکارشان برای تحقق این خواست ها قاطعانه دفاع می کنیم.

ما همراه مردم ایران، حملات شیمیائی عناصر و نهاد های رژیم و “آتش به اختیارانش” به مدارس و خوابگاه های دختران را محکوم می کنیم و خواستار دستگیری و معرفی آمران و عاملان این جنایات و محاکمه آن ها هستیم!

ما از تمامی نهاد های مترقی زنان، فعالان جنبش زنان، نهاد های مدافع حقوق زنان، سازمان ها و احزاب چپ و دموکرات و ترقی خواه تقاضا داریم در افشای این جنایت هولناک رژیم اسلامی هر چه در توان دارند، به کار گیرند و افکار عمومی جهان را نسبت به این ددمنشی آشکار علیه دختران ایران آگاه سازند.

پیروزباد خیزش انقلابی « زن، زندگی، آزادی»
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، دموکراسی، برابری!

اسفند۱۴۰۱- مارس 2023
نهاد ها و تشکل ها:
ـ شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران ـ لندن
ـ کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران ـ وین
همبستگی با مبارزات مردم ایران ـ بریتانیا
ـ انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ
ـ فدارسیون اروپرس ـ بلژیک
ـ همبستگی با مبارزات مردم ایران ـ سوئیس

 

یک نظر بگذارید