شما بگوئید که چه کردید؟! – شهره قنبری

 

  • اخبار روز
  • سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۱

برای آنان که از هر طرف یقه نسل ۵۷ را می گیرند؛ تازه “انقلابیونی !” که یک شبه به میدان آمدند و با هر آدم فاسد و معلوم الحالی اتحاد می کنند، صدای نعره سر می‌دهند و انتقام بی عرضه گی و بی عملی خودشان را از کسانی می خواهند بگیرند که یکسره و بدون هیچ سازش و تأمل در تمام این ۴۳ سال در مقابل “ج ا’ ایستادند.

آری، ما از همان اول ۵٨ این تلاش را کردیم، زمانی که کردستان و ترکمن صحرا را بخون کشیدند.

زمانی که روسری بر سر زنان کردند و  هر صدای آزادیخواهی را در نطفه خفه کردند.

سال ۵٩ با تمام تلاش چهره کریه جنگ دروغینشان را افشا کردیم، تمام قد در مقابل ضد انقلاب فرهنگی شان و بسته شدن دانشگاه‌ها ایستادیم، کتک خوردیم، تظاهرات کردیم و با نارنجک پرتاب کردنشان بدن هایمان سوراخ سوراخ شد.

هر جا جنایتی بود افشا کردیم و در کنار مردم و زحمتکشان بودیم، از خیلی پیشترها برای “زن زندگی آزادی“، برای “آزادی و برابری“ جنگیدیم.

برای ایستادنمان  و مبارزه مان، به زندان افتادیم و آن حماسه ها و دلاوری های دهه ۶٠ را داشتیم و برای اینکه یک سره از شرمان خلاص شوند، همه مان را در فاصله کوتاه چند روز در تابستان داغ ۶٧ قتل عام کردند…

خاوران, با آن جان‌های شیفته خوابیده در آن گواه ماست، مگر آنکه خاوران را هم‌منکر شوید.

ولی میبینید که هنوز هستیم و ایستاده ایم، هنوز اگر اعتراضی هست، ما و نسل ما در صف اول جلو هر سفارت خانه و میدان ایستاده ایم، هر چند حالا اما با موهای کمی سفید شده و بدن هایی که در اثر رنج زمان و فشار آن سال های زندان قدری تکیده تر شده، اما ایستاده ایم، و خواهیم ایستاد، شما بگویید چه کردید؟؟!!

شهره قنبری – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

 

یک نظر بگذارید