بیانیه مشترک ۲۹ نهاد چپ و دمکراتیک: بمناسبت روز جهانی زن

 

۸ مارس روزجهانی زن بر زنان ایران و جهان خجسته باد!

1- مارس, 2022

۸ مارس روز جهانی زن، فرصتی است تا مبارزات و دستاوردهای زنان را علیه نابرابری های جنسی- جنسیتی وسایر اشکال نابرابری گرامی بداریم.

فراموش نمی کنیم که زنان اولین نیروی اجتماعی در ایران بودند که در مقابل رژیم تازه بقدرت رسیده ارتجاع اسلامی ایستادند و در اعتراض به سخنان ارتجاعی خمینی درباره‌ی اجباری کردن حجاب به خیابان‌ آمده و شعار “ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم” را سر دادند و امر رهایی زن و آزادی جامعه را فریاد زدند. مبارزه علیه تبعیضات جنسیتی ومحو هرگونه نابرابری بیش از چهاردهه است که در دستور کار زنان در تقابل با یکی اززن ستیزترین نظام های سیاسی قرار دارد که تبعیض علیه زنان، بخشی ازهویت آن است. هر چه مبارزه زنان علیه وضعیت موجود و جامعه مردسالار تشدید می یابد، پاسخ مردسالاران ناموس پرست با حمایت قوانین ارتجاعی و مردسالارانه حاکم شکل وحشیانه تری می یابد. قتل مونا حیدری به نام “ناموس” هشداری است به زنان که تا درصدد در هم کوبیدن ارزش های پوسیده جامعه مردسالار وسیستم حاکم نباشند.

امروز مقاومت و مبارزه ی زنان در اشکال مختلف، برگ زرینی از تاریخ مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی است. زنان امروز پیشاهنگ مبارزه علیه هر گونه نابرابری درعرصه کار، آموزش، فرهنگ، کارخانه، مدرسه و دانشگاه و سایر فضاهای اجتماعی بوده ودر مبارزه علیه استبداد واستثمار نقش برجسته‌ای دارند. حرکت نمادین زنان خیابان انقلاب در نفی حجاب اجباری درمقیاس جهانی انعکاس یافت. حضور پررنگ وفعال زنان در جنبش های کارگری، معلمان، دانشجوئی، بازنشستگان و در حوزه دفاع از آزادی‌های مدنی و سیاسی غیر قابل انکار است. مبارزه زنان علیه حجاب اجباری، علیه تبعیض درهمه‌ی سویه‌های آن مانند ممنوعیت شرکت دربسیاری ازرشته‌های ورزشی، علیه چندهمسری و کودک همسری، حق قضاوت، حق سقط جنین، حق مسافرت وده‌ها قانون ارتجاعی دیگر همچنان ادامه دارد. بخش بزرگی از زندانیان سیاسی و مدنی را زنان تشکیل می‌دهند که هزینه ای است در مبارزه برای برابری جنسیتی و تغییرات اساسی در جامعه. در یک کلام مبارزه زنان برای کسب حقوق خویش امروز با سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی گره خورده است.

نابرابری های جنسیتی اگر چه اموری همگانی و فراطبقاتی اند و مبارزه زنان علیه این تبعیضات جنبه عمومی دارد و خواست همه زنان جامعه به‌ شمار می‌رود، اما زنان کارگر و زحمتکش مانند زنان به حاشیه رانده شده دستفروش و زنان سرپرست خانواده ستم چندگانه و مضاعفی را نیزعلاوه بر ستم جنسیتی تجربه می‌کنند. این زنان به حاشیه رانده شده از حداقل امکانات زندگی محروم بوده و فاقد بیمه‌ی بیکاری و بهداشت هستند. کارخانگی نیز وظیفه مضاعفی است بر دوش زنان. با شروع بحران سرمایه‌داری و بحران کووید ۱۹ ، زنان کارگر و زنان شاغل در حلقه مقدم بیکارسازی قرار گرفتند. آنان پیش از بحران نیز از موقعیت و حقوق و دستمزد برابر دربیشتر مشاغل برخوردارنبودند. در این زمینه میتوان به بیکاری ۷۰ درصدی زنان شاغل درایران دراثر بحران کووید ۱۹ اشاره کرد که ازهیچگونه حمایتی برخوردار نیستند.

نظام سرمایه‌داری، دین و مردسالاری سه رکن اصلی فرودستی و ستم بر زنان و بویژه در جمهوری اسلامی اند. از این رو، رهایی زنان را مستلزم مبارزه‌ی ترکیبی و چند وجهی در همه زمینه ها، بویژه در حوزه نقد فرهنگ و سنت ساختارپدر مردسالاری که نظام‌ سرمایه‌داری به اشکال پنهان و اشکار آن را تولید و بازتولید می‌کند، میدانیم. شرایط زنان در سطوح بین المللی نیزحاکی ازاین واقعیت است که دستاوردهای زنان در کشورهای پیشرفته سرمایه داری که حاصل مبارزه طولانی آنان است، بازپس گرفته می شوند. فقط بحران کرونا در دوسال گذشته موجب بیکاری بسیاری از زنان و رانده شدن آنان به نیروی ذخیره کار و کار بدون مزد خانگی، نگهداری از کودکان ومراقبت از بیماران در سطح بین المللی شده و زنان را بیش از پیش درموقعیت فرودستی قرار داده است . بنابراین رهایی فراگیر و بنیادین زنان با رهایی جامعه گره خورده است. امروز شرکت مردان آزادی خواه و برابری ‌طلب در مبارزات زنان علیه همه ارزش های جامعه مردسالار جهت ایجاد جامعه‌ای انسانی‌، آزاد و برابر که #زن_ناموس_هیچکس نباشد، یک ضرورت اساسی است.

ما نهادهای چپ و دمکرات خود را درمبارزات زنان ایران علیه نابرابریهای جنسیتی سهیم دانسته واز تلاش تشکل‌های مستقل زنان برای رفع ستم طبقاتی، سیاسی، فرهنگی، اتنیکی ونژادی و همچنین از مبارزات زنان افغانستان علیه تبعیضات جنسیتی در مقابل رژیم طالبان حمایت می کنیم که قربانی سیاست قدرت های جهانی و منطقه ای برای تامین منافع شان شده و در بند و بستی جدید بار دیگر طالبان را بقدرت رسانیدند. همراه با زنان برای برچیدن همه نابرابری ها در عرصه خصوصی و اجتماعی و آزادی زندانیان سیاسی مبارزه می کنیم و بر این باوریم که فقط همبستگی و پیوند مبارزات زنان ودیگر گروهای اجتماعی خواهان آزادی و برابری می تواند راه رهائی از جمهوری اسلامی و ایجاد جامعه‌ای آزاد و برابر را ممکن کند.

سرنگون باد رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی ایران!
رهائی زن، رهائی جامعه است!
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
زنده باد آزادی، دمکراسی و برابری!

مارس 2022 برابر با اسفند 1400

اسامی نهادها بترتیب حروف الفبا:

اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی – سوئیس
انجمن پناهندگان ایرانی – گوتنبرگ- سوئد
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی – عقیدتی در ایران – پاریس
انجمن سوسیالیستها سوئد
آلترناتیو سوسیالیستی – لندن
حامیان مادران پارک لاله – استکهلم
جمعی از فعالان اجتماعی – سیاسی و پناهندگان – گوتنبرگ
شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی ( فریاد خاوران)
شورای همبستگی ایرانیان با روژوا – استکهلم
شورای همبستکی با مبارزات مردم ایران – لندن
شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران
فدراسیون اروپرس – بلژیک
کارگروه ارتباطات کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر
کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین
کانون پناهندگان سیاسی ایران – برلین
کانون نقد و گفتگو – لس انجلس
کانون همبستگی با کارگران ایران- کانادا
کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ
کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران ٓ- فرانکفورت
کانون همبستگی برای حقوق بشر در ایران -(کلگری)
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین
کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران – نروژ
کمیته همبستگی با کارگران ایران و سوئد
کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران- فرانکفورت
کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران – استرالیا
نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران(غرب آلمان)
همبستگی با مبارزات مردم ایران- سوئیس
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه

ایمیل تماس: chapvademokrat@gmail.com

 

یک نظر بگذارید