صورت حساب کودتای۲۸ مرداد- کاظم کردوانی

منبع کاظم کردوانی

 

صورت حساب کودتای امریکای و انگلیسی ۲۸ مرداد  به کاشانی و بهبهانی و اراذل و اوباش

صورت حساب کودتای امریکای و انگلیسی ۲۸ مرداد

کاشانی و بهبهانی ۸۰۰ هزار ریال

شعبان و اراذل و اوباش او ۲۰۰ هزار ریال

وعاظ مختلف ۵۰۰ هزار ریال

فلسفی ۱۰۰ هزار ریال

۲۰ روزنامه یک میلیون ریال

این سند را اردشیر زاهدی(فرزند سرلشکر زاهدی نخست وزیر کودتا) به موسسه هوور دانشگاه استقورد اهدا کرده و نخستین سندی است که ارتباط مالی مقام وقت حکومت پهلوی و کودتاگران را با شبکه روحانیت ، مطبوعات و گروه شعبان بی مخ ، …را نشان میدهد

 

یک نظر بگذارید