على ميرزا خان یا «مصطفی علی میرزا خان»؟

 

 

على ميرزا خان یا «مصطفی علی میرزا خان» با نام و لقب اشرافی اتریشی Johann Joseph von Semlin ، فرزند کوچک نادرشاه افشار بود.

نادرشاه فرزندی بنام على ميرزا خان داشته که تحت شرایط نامشخصی و شاید بدون اجازه نادر یا برای نجات جان وی از مرگ آخر عمر نادر به پادشاهی مجارستان – #اتریش و به دربار آن کشور فرستاده میشود و ملکه ماريا ترزیا نه تنها بزرگ کردن وی را بعهده گرفته، برای وی نام “يوهان يوزف فون زملين” را انتخاب میکند بلکه به وی لقبی سلطنتی معادل دوک هم میدهد!

وی در ده سالگی به گراتس برای آموزش زبان آلمانی می رود و یازده ساله بوده که پدرش نادرشاه در ایران در سوءقصدی کشته میشود.

وی در بیست سالگی مسیحی شده و به ارتش اتریش می پیوندد و بزودی مهارتهای جنگی نادر گونه اش را نشان میدهد و به فرماندهی و بعد سرگردی رسیده و در جنگهای مختلف شرکت میکند.

وی در پنجاه و شش سالگی پس از زخمی شدن در جنگ و بهبود از ارتش با یک مقرری ماهانه بازنشسته میشود و مدال افتخار ارتش اتريش را نيز دریافت میکند.

یکبار #ناپلئون که رویای بدست آوردن امپراطوری پرشیا را هم داشته برای وی پیغام میدهد که میتواند او را کمک کند که به مقام سلطنت در ایران برسد ولی او قبول نمیکند.

وی دو پسر بنامهای یحیی و یوسف از همسر ترکيه الاصل خود داشته و تا آخر عمر نام خود را به فارسی بنام “مصطفی علی میرزا خان پسر نادرشاه” امضا می کرده و در ارتش اتريش بنام پرنس ایرانی مشهور بوده است.

خانه وی که او در حیاط آن دفن شده اکنون در شهر مودلينگ در نزدیکی وین موزه شده است

به نقل از Virgool.io و Wikipedia،

 

یک نظر بگذارید