دیگر این همه از خودتان تاریخ چاپ نکنید

 

نویسنده :

Neda Irani

باشه: اصلا لعنت بر مهدی بازرگان که خودش را به دروغ طرفدار مصدق معرفی میکرد … ولی سال ۱۳۵۷ دست بوس خمینی شد.

اما شما شاه اللهی ها (بلانسبت شاهدوستان باکلاس) دیگر این همه از خودتان تاریخ چاپ نکنید و خیانت بازرگان را به حساب مصدق نگذارید! شما حداکثر میتوانید خودتان را گول بزنید. فراموش نکنید:

مصدق هر کی بود … به شاه وفادار ماند در حالی که میتوانست او را با کمک سازمان قوی افسران توده ای سرنگون کند.

خود توده ای ها بارها اعتراف کردند که: مصدق از همکاری با ما و شعار جمهوریخواهی تا آخرین روز سر باز زد.

مصدق هر کی بود … دست آخر با کمک امریکا و انگلیس و با کمک آخوندها (یعنی بروجردی و کاشانی و فسلفی و خمینی و نواب صفوی و مکارم شیرازی …) و چاقو کشان آنها (شعبان بی مخ و طیب و رمضون یخی ها) سرنگون شد! مگر صدای خمینی را نشنیدید که میگفت: مصدق آمده بود به اسلام سیلی بزند اما خودش سیلی را خورد.؟؟؟؟؟ مصدق هر کی بود … مکارم شیرازی از دست او جایزه بهترین کتاب سال را نگرفت. فکر میکنید مکارم شیرازی درباره نسبیت آلبرت اینشتین کتاب نوشته بود که شاه به او شخصا جایزه داد؟؟؟؟ مصدق هر کی بود … می توانست مثل شاه کلنگ را بدست فلسفی بدهد تا معبد بهاییان را ویران کند … اما نکرد و به فلسفی که خواهان سرکوب بهاییان بود گفت: من نخست وزیر همه ایرانیان هستم و نه فقط شیعیان.

مصدق هر کی بود … مخالف غارت نفت ایران بود و به همین خاطر سرنگون شد. به این حقیقت آشکار خود آمریکایی ها تا به حال صدبار اعتراف کردند.

وقتی هم شاه خواست در سال ۱۹۷۴ با لحن تند همان مصدق جلوی غارت نفت را از سال ۱۹۷۹ به بعد بگیرد … همان سال ۱۹۷۹ سرنگون شد … آنهم با کمک همان امریکا و انگلیس و آخوندهایی که ۲۵ سال پیش از آن مصدق را سرنگون کرده بودند.

مصدق هر کی بود … اگر شاه به او بی وفایی نکرده بود امروز ایرانی داشتیم با یک پادشاهی مدرن و شکوفا و مملکتی بی آخوند … شاید در حد ژاپن.

شما شاه اللهی ها به چه چیز خود افتخار میکنید؟؟ به این که برای خوشنودی آیت الله کاشانی … مصدق را در دادگاه فرمایشی به اتهام “توهین به مذهب اسلام” به سه سال انفرادی محکوم کردید … و وقتی هم در حبس خانگی مرد او را وسط اتاقش دفن کردید؟؟؟ شما شاه اللهی ها خودتان را خیلی شاهدوست ندانید!!!! شما خائن به همان شاه بودید. این اعتراف خود اردشیر زاهدی است که به عنوان آخرین شاهد فعال کودتا هنوز زنده است. میگوید: ما با چاپلوسی از شاه به او خیانت کردیم.

در تاریخ ایران بزرگترین کسی که هم خیر مملکت را میخواست و هم صلاح تاج و تخت شاه را … همان مصدق بود.

پس خجالت بکشید و حساب او را از اسلامیست های کراواتی مثل بازرگان جدا کنید

یک نظر بگذارید