كارپايه كميته دفاع از ازادی و برابری در ايران – وين

 

نظر به اينكه ايجاد هماهنگی و اقدامات مشترك در ميان افراد و نهادهای سياسی  آزاديخواه و عدالت طلب در برابر سركوب  روزافزون رژيم سرمايه داری  جمهوری اسلامی  از ضرورتهای غيرقابل انكار امروز ميباشد و با توجه  به اينكه  تنوع فكری در ميان ما نميبايستی بر دفاع از حقوق انسانی مردم كشورمان سايه افكند، ما فعالين سياسی در وين عليرغم نگاههای متنوع  سياسی خود بر مبنای  كارپايه زير  ميكوشيم تا در كنار يكديگر  و بر اساس وظايف سياسی پیش روی خود گرد آمده  و اقدامات لازم را در اين راستا سازمان دهيم .

ما آمادگي خود را برای گسترش اين همگامی ها با نيروها و مجامع دمكراتيك باورمند به  دفاع از مبارزات راديكال مردم ايران برای احقاق حقوق انسانی خود  و  در عرصه بين المللی مبارزه با جهان گستری بی لگام سرمایه ونظامیگری ان  اعلام ميكنيم.

مبانی حداقل  گامهای مشترك ما  به قرار زير است :

* -دفاع  پيگير از آزادی های سياسی در ايران از جمله  آزادی عقيده و مذهب، قلم و بيان، تشكل،  تحزب، گردهمائی و تظاهرات و اعتصاب

*  – لغو مجازات اعدام، شكنجه  و سنگسار

*- دفاع از آزادی بی قيد و شرط  زندانيان سياسی- عقیدتی                                                                               * –  خواست جدائی دين از دولت و سيستم آموزشی كشور

-*دفاع از مبارزات صنفی و سياسي كارگران ،  زحمتكشان  و دانشجويان                                                                     *  – پشتيبانی از مبارزات زنان برای دستيابی به حقوق  كامل  در همه زمينه ها

* – دفاع از حق تعيين سرنوشت خلقها، رفع ستم ملی و پشتيبانی از تز اتحاد داوطلبانه و آگاهانه آنان و افشای هرگونه گرایشات شوونیستی

* – افشاي ترفندهای كشورهای امپرياليستی و نيروهای همراه برای ايجاد آلترناتيو های ضد مردمی و محكوم نمودن  هر گونه دخالت  دولتهای خارجی در تعيين سرنوشت ملتها

ما ترديدی نداريم  كه  تنها با سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی تحقق اين مطالبات  در راستای ايجاد حاكميتی مستقل ومردمی  امكانپذير خواهد بود

كميته دفاع از ازادی و برابری در ايران – وين                      21یونی 2006

 

 

 

 

 

 

یک نظر بگذارید