جنگ امپریالیستی علیه ایران را متوقف سازید!

 

 

نمایندگان عالیرتبه ی امپریالیسم امریکا ودولت صهیونیستی، ایران را همواره به حمله ی نظامی تهدید می کنند. آنها نمیتوانند بپذیرند که دراین کشور که بخاطر ثروت نفتی اهمیت استراتژیک دارد نفوذشان طی حدو د سه دهه کاهش چشم گیری داشته است.

درسال 1979 امپریالیست ها بسرعت ومتحدا در رویارویی با قیام مردمی واکنش نشان دادند ورژیم شاه که ایالات متحده از آن حمایت میکرد را با رژیم خمینی جایگزین کردند. آنها به شکل گیری یک رژیم دیکتاتوری ی اسلامی یاری رساندند، رژیمی که باروش های فاشیستی از منافع  سرمایه ی انحصاری بین المللی حفاظت می کند. درسال 1979 کشورهای ایالات متحده، انگلیس، فرانسه وآلمان برسرحمایت از نظامی اسلامی درایران درنشست گوادلپ بتوافق رسیدند. این رژیم برای تثبیت خود ازآغار باسرکوب مبارزات مردم وتعقیب، زندانی واعدام نیروهای کمونیسی، انقلابی ودمکرات، مخصوصا جنبش زنان، شروع کرد. این رژیم را امپریالیست های  اتحادیه ی اروپا قویا مورد حمایت قرارداده وبتدریج نفوذ اقتصادی خود را درایران  پایه ریزی کردند. از آن پس کنسرن های جامعه ی اروپایی ازطریق غارت طبقه ی کارگر وتوده ی مردم درایران به  معاملات پرسودی دست یافته  اند ودراین رهگذر مخصوصا امپریالیست های آلمان واطریش سهم بسزایی داشته اند.

امپریالیسم امریکا درچارچوب استراتژی ” نظم نوینش ” بطرز تزلزل ناپذیری تلاش دارد سلطه ی خود را بر ایران وآسیای میانه دوباره بدست آورد تا بتواند نظام بهره کشی ی نواستعماری بسیار نیرومند تری را مستقر کند. اشغال نظامی عراق وافغانستان بموازات فشار سیاسی، دیپلماتیک واقتصادی  به این هدف بود که ایران را تحت فشار قرار دهند وتابدانجا پیش رفته اند که ابائی از جنگ هم ندارند.

امپریالیست های جامعه ی اروپا درواکنش به مقاومت اجتماعی ی روبافزایش مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی سعی میکند موقعیت نواستعماری ونفوذ جامعه ی اروپا را  حفظ کنند، بدین ترتیب  که دررابطه با اعتصابات واعتراضات گسترده ی  کارگران وتوده ی مردم یا باسکوت برگزارمی کنند یا آنها را بنفع بخش ” معتدل ” نظام حاکم به انحراف می کشانند.

اگر این روزها اغلب امپریالیست های جامعه ی اروپا ابزار غیرنظامی نفوذ در ایران  را برگزیده اند، این بهیچ وجه بمعنی ی آن نیست که درصورت حمله ی ایالات متحده به ایران دست روی دست می گذارند وبتماشا می نشینند. همانطورکه  نمونه ی عراق وافغانستان نشان می دهد، آنها بلافاصله در محل حاضر خواهند شد تا از طریق حمله ی نظامی سهم خود را [ ازغارت کشور] بدست آورند ونفوذ خود را درمقابل امپریالیسم ایالات متحده وتوده مردم تضمین کنند.

ما علیه همه ی اینها بر همبستگی با طبقه ی کارگر وتوده ی مردم ایران درمبارزه علیه بورژوازی کمپرادور وابسته به امپریالیسم، همبستگی با مقاومت انقلابی- دمکراتیک وکمونستی برای سرنگونی ی رژیم جمهوری اسلامی ایران وچشم اندازبرقراری ی حاکمیت مردم  تاکید می کنیم.

ما  با هرنوع نفوذ اقتصادی، سیاسی و نظامی امپریالیست ها درایران قاطعانه مخالفیم وبدین منظور مخصوصا با توطئه های بورژوازی خودی وامپریالیسم مبارزه می کنیم.

برای رودرروئی با حمله ی نظامی به ایران،  چه درپیش باشد چه روی داده باشد ، همگی را به برپائی ی اکسیون های گسترده علیه جنگ امپریالیستی و مخصوصا علیه هرنوع شرکت امپریالیست های جامعه ی اروپا واطریش فرا می خوانیم.

نابود باد جنگ امپریالیستی!

نه به  رژیم جمهوری اسلامی ایران !

برقرار باد حاکمیت زحمتکشان!

از مقاومت دمکراتیک، انقلابی وکمونستی ی مردم  حمایت می کنیم!

دست امپریالیسم وصهیونیسم از ایران کوتاه !

برقرار باد آزادی وسوسیالیسم !

کمیته ی عمل علیه   حمله به ایران- وین

1/7/2008

تاریخ تظاهرات : جمعه یازدهم جولای 2008  ساعت 16 تا 19

Stephanplatz / Stock im Eisen Platz ( Wien )  —  مکان :

 

کمیته ی عمل علیه حمله به ایران ( شامل : ” فعالین  چریکهای فدائی ی خلق ایران- وین” ،  ”  ابتکار برای ایجاد حزب انقلابی – کمونیستی “،  ” عمل کمونیستی – مارکسیست – لنینیست”

” شورای دفاع ازمبارزات خلق های ایران-وین”و ”  کمیته ی دفاع از آزادی وبرابری در ایران – وین ” مجمع انقلاب سوسیالیستی ”  نیز ازجمله سازمانهای دعوت کننده به این تظاهرات است.

 

info@degarguny.com

 

یک نظر بگذارید