این (زن) نعره بسته ی در خون نشسته کیست؟

این (زن) نعره بسته ی در خون نشسته کیست؟ ‏

این غول ماندگار ولی سر شکسته کیست؟

‏(که) در شبی گداخته و سنگین

‏کابوس خون و خشم و خیابان را

‏در خاطرات خفته ی (آبان)

‏بیدار می کند؟

‏این پهلوان زخمی

‏(کیست) ؟

#-گوهرعشقی

 

یک نظر بگذارید