آبان، پرچم مبارزه برای رهائی!

بیانیه ٢٤ نهاد چپ و دمکراتیک در گرامیداشت خیزش آبان و خیزش خوزستان!

آبان، پرچم مبارزه برای رهائی!

7 نوامبر,2021

 

افزایش سه برابری قیمت بنزین که بخشی از سیاست های تعدیل ساختاری، تشدیدریاضت اقتصادی است بر زمینه بیش از چهل سال نقض حقوق توده ها ،گسترش استبداد و سرکوب، فقر، بیکاری وانجماد دستمزد ها، سود جویی ،کالائی سازی بهداشت، درمان، آموزش، آزاد سازی و خصوصی سازی، سلب مالکیت از توده ها ،پایمال نمودن حقوق اولیه مدنی و دموکراتیک، خیزش مردم به جان آمده را در آبان ۹۸ رقم زد. همزمانی اعتراضات در بیش از ۲۸ استان و بیشتر از یکصد شهر کشور، تداوم وابعاد دائما فزاینده اعتراضات علیرغم کشتار بیرحمانه ایی که حاکمیت برپا کرد، ارکان اصلی نظام حاکم را به لرزه در آورد.

حاکمیت با قساوتی بی حد وشوکه ‌كننده دست به کشتار وحشیانه ی معترضین زد ،آن گونه که شمار کشته شدگان افزون از ۱۵۰۰ نفربود و تعداد دستگیر شدگان از مرز ۱۰۰۰۰ نفر گذشت.بسیاری از آنان تا هم اکنون در بند هستند. سطح خشونت رژیم تا آن اندازه بی حد بود که خامنه ایی و شرکا      ( دولت روحانی ،سپاه پاسداران، قوه قضایه ومقننه ،سران ارتش،به عبارتی هسته سخت قدرت ) دیوانه‌ وارحکم قتل عام دادند و وحشت‌ زده درماهشهر با تانک و تیرباردوشکا برمردم آتش گشود ند وخون برنیزارها سرازیرکردند.

نتایج وپیامد فرآیند های ساختاری نظام جمهوری اسلامی،اهداف،برنامه ها،سیاست وراهبردهای آن که بیان روشن بحران های انباشته همه جانبه وتعمیق یافته اقتصادی،سیاسی،اجتماعی وفرهنگی،زیست محیطی وانسدادساختارسیاسی، ورشکستگی و بن بست ها و بحران هائی است که دراین ساختارراه حلی ندارد.

بعبارت دیگرنظام جمهوری اسلامی، ترکیب یک مدل بشدت راهزنانه انباشت سرمایه با یک شکل حکومت دینی بشدت فاسد ومستبدانه، مانع اصلی برونرفت ازچنین وضعیتی است.
خیزش دیماه ۹۶( با شعار” اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا”) و قیام آبان ماه ۹۸ بهمراه خیزش دلیرانه مردم به جان آمده خوزستان ،نقطه عطفی رادرمبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی رقم زدند.این تحولات نشان داد که توده ها درتجربه وعمل دریافته اند که خواست ها ومطالبات آنان درچهارچوب این نظام امکان تحقق ندارد!

اکثریت عظیم مردم، درذهنیت ومطالبات خود، این حکومت را نمی خواهند و به چگونگی رهائی ازآن می اندیشند. شرایط کنونی، بیان برخورد اراده اکثریت مردم به مانع ساختارهای سیاسی جمهوری اسلامی است.قیام آبان نشان داد که به سیاق گذشته نمی توان توده ها را غارت وبر آنها حکومت کرد. به عبارت دیگر تحولات اجتماعی در ایران آبستن انقلاب دیگری است.

پیکار برای معیشت،تامین اجتماعی همگانی و برای آزادی!

جمهوری اسلامی نه می خواهد و نه می تواند به خواست ها و مطالبات کارگران وزحمتکشان،زنان و جوانان کشورمان پاسخ دهد.ازاین روگسترش دامنه جنبش های مطالباتی وتشدید اعتراضات خیابانی ،اجتناب ناپذیرشده است. سازمانیابی و متشکل شدن بخش های گوناگون مردم، گسترش دامنه اعتصابات واعتراضات، نافرمانی مدنی درهمه ابعاد و اشکال آن می تواند رژیم دیکتاتوری حاکم را به زانو درآورد.

سازمانیابی و متشکل شدن طبقه کارگرودیگرهم سرنوشتان این طبقه،وهم پیوندی با دیگر جنبش های اجتماعی درایران وپشتیبانی وهمبستگی باجنبش عمومی برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی خواهد توانست فاعل تغییرات و گفتمان رهايی سیاسی،اجتماعی وطبقاتی رابه صحنه بیاورد!

تشکل وسازمانیابی توده ها وسراسری شدن آن مهمترین اهرم گسترش وپایداری مبارزات آنان برای استقرار دموکراسی و دستیابی به مطالبات دموکراتیک وطبقاتی خواهد بود وآنان را برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی وتحقق حاکمیت توده ها ومقابله با اهداف امپریالیستی وبدیل های آن منسجم و متحد می نماید.

ما ضمن پشتیبانی ازاعتصابات واعتراضات و تجمعات وخیزش های توده ایی خواهان آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی هستیم .ما علاوه برپشتیبانی وپژواک مبارزات جاری درایران، حمایت افکارعمومی جهان را به دفاع از این مبارزات جلب می کنیم!

در این راستا، همراه با دیگر تشکلهای چپ و دموکراتیک درخارج از کشور گرد هم می آییم وازهمه آزادیخواهان جهان دعوت می کنیم تا ضمن حمایت از مبارزات جنبشهای اجتماعی ایران، نظام سرکوبگرجمهوری اسلامی را افشاء و محکوم نمائیم!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی ،دموکراسی،برابری!

۶ نوامبر ٢۰٢۱ برابر با ۱۵ آبان ۱٤۰۰

اسامی نهادهای امضاکننده به ترتیب حروف الفبا:

اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی – سوئیس
انجمن پناهندگان ایرانی – گوتنبرگ- سوئد
انجمن سوسیالیستها سوئد
آلترناتیو سوسیالیستی – لندن
حامیان مادران پارک لاله – استکهلم
شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی ( فریاد خاوران)
شورای همبستگی ایرانیان با روژوا – استکهلم
شورای همبستکی با مبارزات مردم ایران – لندن
شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران
فدراسیون اروپرس – بلژیک
کارزار آزادی فوری زندانیان سیاسی ایران
کارگروه ارتباطات کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر
کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران-وین
کانون همبستگی با کارگران ایران- کانادا
کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران ٓ- فرانکفورت
کانون همبستگی برای حقوق بشر در ایران -(کلگری)
کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران – نروژ
کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا
کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس
کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران- فرانکفورت
کانون ایرانیان مترقی در نیویورک و نیوجرسی
نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران(غرب آلمان)
همبستگی با مبارزات مردم ایران- سوئیس

chapvademocrat@gmail.com ایمیل تماس:

 

یک نظر بگذارید