چهاردهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل اداره کار شوش

دوشنبه۱۹/مهر /۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

صدای کارگران شریف وزحمت کش

خواست ها:

پرداخت حقوق‌های معوقه

تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت

بازگشت به کار همکاران اخراجی

تمدید قرارداد کارگران فصلی و‌ بخش دفع آفات

خاتمه دادن به پرونده قضایی وکیل کارگران هفت تپه خانم فرزانه زیلابی

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران

http://t.me/syndica_7tape

 

 

 

 

 

 

یک نظر بگذارید