“هنوز رای نهایی صادر نشده است”

 

نرمش قهرمانانه قوه قضاییه با مفسدین اقتصادی، قاطعیت در سرکوب کارگران!

“هنوز رای نهایی صادر نشده است” این گفته معاون حقوقی سازمان خصوصی سازی در باره خلع ید از بخش خصوصی در هفت تپه است.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط خبرگزاری فارس در تماس با محمد امین یوسفی، معاون حقوقی سازمان خصوصی سازی در باره خلع ید از بخش خصوصی در هفت تپه، ایشان گفته اند که ” هنوز این رای به ما ابلاغ نشده و باید از قوه قضائیه و نمایندگانی که خبر را ذکر کرده اند سوال کنید”.

قوه قضائیه و قاطعیت صدور رای!

قوه قضائیه قاطعیت در صدور رای را دارد، اما نه نسبت به غارتگران اموال مردم، قاطعیت در برخورد را دارد، اما نه نسبت به مفسدین اقتصادی و رانت خواران، قوه قضاییه قاطعیت دارد، اما نه در ارتباط با رانت خواران و زمین خواران و کوه خواران و…

قاطعیت قوه قضاییه در ارتباط با سرکوب هر صدای است که رنگ و بوی حق خواهی را دارد، قوه قضاییه قاطعیت دارد اما در صدور رای برای وکیل کارگران هفت تپه، قاطعیت دارد، برای  صدور احکام شلاق، جریمه نقدی، زندان و اخراج کارگران، معلمان، زنان، هنرمندان و روزنامه نگاران معترض، برای خفه کردن صدای بازنشستگان و دیگر معترضین به بی حقوقی های موجود.

کفه ترازوی این قوه! همیشه به نفع صاحبان زور و سرمایه است، به نفع کسانی است که دست در جیب کارگران و مزد بگیران را دارند.

قوه قضاییه نمی تواند بی طرف و مستقل باشد.بی طرفی و مستقل بودن قوه قضاییه  یک شوخی تلخ است.

آقای قوه قضائیه، کارگران هفت تپه مخالف خصوصی سازی هستند.

بیشتر از این با زندگی ما بازی نکنید.

هیچ نیروی نمی تواند مقابل اراده ما کارگران ایستادگی کند. ما این خلع ید را تحمیل خواهیم کرد، آقای قوه قضائیه!.

پس از چهار ماه از  اعلام خلع ید هفت تپه از بخش خصوصی، دّر همچنان بر همان پاشنه میچرخد وکارگران نیشکرهفت تپه نگران آینده و امنیت شغلی خود میباشند.

با گذشت بیش از شش ماه از سال  ۱۴۰۰، کارگران هنوز دستمزد  سه ماه تیر، مرداد و شهریور در یافت نکرده اند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواهان پرداخت هرچه سریعتر دستمزدهای عقب افتاده کارگران وتعین تکلیف شرکت می باشد.

جمعه ۲/مهر/۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 

 

 

یک نظر بگذارید