افعانستان در آتش و خون

 

 

پیام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خطاب به خواهران و براداران در افغانستان

در هفته های گذشته، در مقابل چشمان تمام مدعیان حقوق بشر! و دموکراسی غربی یکی از جریانات وحشی که بند بند اساسنامه آنها با توحش و جنایت نوشته شده است شهر های افغانستان را به کنترل خود در آورده است.

طالبان و نیروهای جنایتکار این گروه که در اساس با حمایت های مادی آمریکا و پاکستان و دیگر کشور های مرتجع تدارک و سازماندهی شده است، امکان دوباره ای یافته تا بتواند حاکمیت‌ خود را بر مردمان زحمتکش تحمیل کند و دختران ۱۲ ساله را به عقد اجباری نیروهای مسلح خود در آورد.

بسیار درد ناک است، فاجعه پشت فاجعه.

قدرت های امپریالیستی و ارتجاعی منطقه برای داشتن هر چه بیشتر سود و دسترسی به امکانات منطقه،  برای داشتن امکان بیشتر در  معادلات منطقه ای، زنان و کودکان و مردم کارگر و زحمتکش در افغانستان را قربانی می کنند تا بتوانند بر سر تقسیم وحضور سود پرستانه خود در منطقه توان چانه زنی بیشتری را داشته باشند.

 

خواهران و برادران افغانستانی، عزیزان، هم زنجیران به  اسارت در آمده  در خون و آتش، ما سندیکای کارگران‌نیشکر هفت تپه، درد و نگرانی شما را می فهمیم.

 

ما می دانیم خواهران و مادران ما در افغانستان در چه شرایط وحشتناکی هستند، ما می دانیم که تمام مدعیان  حقوق بشر و رسانه های امپریالیستی  در مقابل جنگ آفروزی و تجاوز های آشکار و پنهان دولت های سرمایه داری جهانی و منطقه ای سکوت اختیار کرده اند.

 

ما می دانیم دختران مان در آن سرزمین با چه توحشی ( بیشتر از گذشته) روبرو خواهند شد.

ما می دانیم، که حرمت و کرامت  انسانی در مناسبات فکری و اندیشه های جریانات تند رو از جمله طالبانیسم، چقدر نادیده شمرده می شود، ما می دانیم که آتش و خون و جنون همچنان بر آن سرزمین حاکم خواهد شد.

برای رهایی از تبعیض و نابرابری ها، برای رهایی از زن ستیزی و کودک ستیزی، برای رهایی از جنگ و کشتار و غارت، برای رهایی از فقر، حقارت و سود پرستی صاحبان زر و زور  باید متحد شد.

 

زنان در  کوبانی نشان دادند که می شود تاریخ خود را رقم زد.

می توان در مقابل داعش و طالبان و تمام مناسبات  استبدادی ایستاد. باید متحد شد، راه افتاد و از زندگی و کرامت انسانی با چنگ و دندان به دفاع برخواست.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خود را حامی تمام کسانی می داند که برای رهایی از هر نوع ستم و استبداد ی به مبارزه بر می خیزند که اولین شعار و مطالبه آنها برابری زنان و مردان در تمام شئونات اقتصادی، سیاسی،  اجتماعی و فرهنگی باشد.

ما مدافع پیگیر و سرسخت برابری و دشمن هر نوع استثمار انسان از انسان و طبیعت هستیم.

ما خود را در کنار خواهران و برادران در افعانستان می دانیم. درود بر شما زنان و مردان آزادیخواه که در مقابل توحش افسار گسیخته دولت های سرمایه داری و ارتجاعی تسلیم نشده و برای رهایی از چنگال ظلم و استبداد مبارزه می کنید.

 

مردم متحد و متشکل هرگز شکست نخواهند خورد، پیروزی از آن‌ماست!

 

زنده باد اتحاد و همبستگی خواهران و برادران افغانستانی در مقابل  توحش،  ارتجاع و سود پرستی صاحبان زر و زور

 

سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه

۲۳ مرداد ۱۴۰۰

 

https://t.me/syndica_7tape/4462

 

 

یک نظر بگذارید