نادر پسر باهوشی بود

 

ماشااکبری

نادر پسر باهوشی بود.جَنَم و جُربُزه هم داشت. درس نخواند و « انگلات» میز و نیمکت نشد. از دوم راهنمایی به قول امروزی ها با درس و دفتر کات کرد و رفت پی دلخواه دلش. یکی از تمایلات نادر کفتربازی بود. با دو جفت کفتر شروع کرد و بعد از یکسال می گفتند روزی یک جوال سه خطی ارزن و تخم جارو و ماش و عدس خوراک کفترهایش می شود بس که تخم گذاشتند و جوجه درآوردند! کفترها در حالت عادی هر سه ماه یکبار تخمگذاری می کنند اما کفترهای نادر هر ماه تخم می گذاشتند و جوجه پس می انداختند بس که نادر خرجشان می کرد و به بَرجشان می رسید. برای تابستانشان ارزن و عدس می خرید می گفت ارزن طبع سرد دارد. برای زمستانشان گندم و ماش تهیه می کرد و می گفت گندم طبع گرم دارد. روی پشت بام حوض درست کرده بود برای آب تنی کفترها. جاده پشت خانه را سنگ و کلوخ ریخته بود که سرعت ماشین ها گرفته شود و آرامش کفترها به هم نخورد. همه چیز برای عیش و عشق بازی کفترها مهیا بود. از نادر « نان آری» و از کفترها « نازاری» نرخ فرزندآوری در مملکت پایین آمده است. مسئولین و سیاستگذاران خودشان را به آب و آتش می زنند تا روی میل و مرام شهروندان تاثیر بگذارند و بساط و بازار زاد و ولد را رونق ببخشند. به فکرشان رسیده است که دامنه و درگاه همدم و همسریابی افتتاح کنند. در بوستان ها اتاق های مجهز به تخت و رخت بسازند. مشوق های مالی و موقعیتی وعده  دهند. برای کسانی که اقدام به تهیه و تولید بچه نکنند محرومیت از برخی حقوق اجتماعی پیش بینی کرده اند. یک نماینده مجلس طرح  ازدواج اجباری را پیش کشیده است. راه حل هایی به غایت چیپ و چندش. برای تولید بوته خربزه هم چنین راه حل هایی جواب نمی دهد چه رسد به تولید بچه اشرف مخلوقات.

فرزند آوری یکی از نیازهای اساسی همه موجودات است.‌ این نیاز تحت تاثیر مستقیم رفاه اقتصادی، سیاسی، فکری و ذهنی قرار دارد. همه رفتارهای ما تحت تأثیر مولفه ای است به نام اقتصاد و اقتصاد میوه درختی است به نام سیاست. شوربختانه آنها که نگران اجاق کوریِ ملت هستند به قدر نادر، پسر حاج اسدالله از تاثیر اقتصاد و سیاست بر نرخ فرزندآوری علم و آگاهی ندارند. کیفیت زندگی همه ما وابسته به تغییرات سیاسی و اقتصادی است.

تحت شرایط مطلوب اقتصادی و سیاسی تغذیه کیفیت پیدا می کند. لباس پوشیدن سامان می گیرد. پوسیدگی دندان ها ترمیم می شود. وزن ها کم و قدها بلندتر می شود. راحت می خندیم، بی شک و شائبه شادمانی می کنیم. شعر می خوانیم و موسیقی گوش می کنیم. خوابمان کافی و بیداری امان مفید خواهد بود. وقتی که آرامش اقتصادی، ثبات سیاسی، امنیت فردی و اجتماعی داشته باشیم بی تشویق و تنبیه، مردم به فکر دامن و دنباله خود خواهند افتاد. کاش آنها که نگران نسل مردم هستند به قدر نادر از اقتصاد و سیاست می فهمیدند. اقتصاد یعنی همان ارزن و گندم تابستان و زمستان و سیاست یعنی آن سرعت گیر برای آرامش. آن حوض برای آب تنی.

کاش علت کوری این اجاق ها را می دانستید!

 

انگلات، معطل، علاف

@Khapourah

 

 

 

یک نظر بگذارید