پیام پشتیبانی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از کارگران شرکت نفت

کارگر نفت ما رهبر سر سخت ما

✔ کارگران شرکت نفت در سال ۱۳۵۷ با بستن لوله های نفت یک نقش تاریخی را در ایران رقم زدند.

کارگران و هم زنحیران؛

همانطور که اطلاع دارید هم سرنوشتان ما در بخش هایی از صنعت نفت، دست به اعتصاب زده اند.

این کارگران با بیان خواست افزایش دستمزد و کاهش ساعت کار و دیگر مطالبات،  دست از کار کشیده و بخش های زیادی از صنعت نفت در اعتصاب می باشد.

اعتصاب بخش های مختلف مربوط به صنعت نفت، می تواند سر آغاز  گامی در راستای  مطالبات سراسری کارگران در ایران باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه حمایت خودراازخواست و مطالبه کارگران اعتصابی اعلام میدارد.

زنده با  اتحاد و همبستگی کارگران  در ایران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

💥زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران

#اتحاد_اعتصاب

#نان_کار_آزادی_

#شادی_رفاه_آبادی

#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

⭐️ زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه🔻

syndica.hafttape@gmail.com

 

 

 

یک نظر بگذارید