فرازی فراموش نشدنی از مبارزه کارگران فرانسه در دهه 60

زمانی که احزاب چپ و سوسیالیست رفرمیسم مشغول مذاکره با دوگل برای مشارکت سیاسی در قدرت بودند و زمانی که اتحادیه ث.ج.ت، اف.او و ث.اف.د.ت. به دنبال مذاکرات بیش تر و شناساندن خود به عنوان نماینده کارگران و حق و حقوق اتحادیه ای مذاکره و چانه زنی می کردند گارگران می گفتند: ما نمی خواهیم سگ های پاسیان یا خدمتکاران سرمایه داری باشیم، پاسبان در درون هریک از ماها می خوابد، باید او را بکشیم. پاسبان را از کله های تان بیرون کنید؛ علت همه ی جنگ ها، اغتشاشات و بیعدالتی ها وجود مالکیت خصوصی(برابزار تولید) است؛ آینده تنها شامل آن چیزهایی خواهد بود که ما امروز کسب می کنیم؛ حرکت کن رفیق، جهان کهنه را پشت سر بگذار- از کتاب اعتصاب و اشغال کارخانه اعتصابات کارگریاعتصاب آخرین شکل اعتراضات کارگری است که به طور عملی توسط خود کارگران ابداع شد به همین دلیل قانون سرمایه آن را در آغازغیر قانونی خواند و سپس با سپردن حق انجام آن به اتحادیه ها آن را قانون مند کرد. اعتصاب اعتراض به شرایط غیر انسانی حاکم در اقتصاد است، یعنی در خود اعتراض به سیستم حاکم را حمل می کند. پس در کنار مقاصد اقتصادی حتی بدون آگاهی مقصد سیاسی هم پیدا می کند. اعتصاب همواره رو به جلواست و اثر مثبت بر جنبش و بر حرکت خود کارگران اعتصابی می گذارد و به صورت خاطره ای مبارزه جویانه برای شان می ماند حتی اگر شکست بخورد. هرموفقیتی در یک اعتصاب، بار عظیمی از انرژی و اثر مثبت بر جا می گذارد. به اتحاد کارگری، به نقش و ضرورت مبارزه، و به آگاهی نسبی نسبت به مناسبات سرمایه داری  می انجامد. این تاثیرات زمانی که اعتصاب از محدوده ی یک شرکت و کارخانه و محل کار فراتر رود و به کمپینی عمومی تبدیل  شود یعنی افراد خانواده، اهالی محل و کارگران سایر مراکز کاری را هم شامل  شود،  در صورت تداوم دیگر سرکوب شدنی نیست و به پیش خواهد رفت. یا زمانی که همه کارگران آن بخش را به طور سراسری در بر بگیرد و از محدوده ی مطالبات فردی به گروهی و سپس به اجتماعی  برسد نقشی پیشرو خواهد داشت.  یک اعتصاب اما زمانی می تواند تعیین کننده باشد که بتواند بر خود ویژگی  و خود شیفتگی حرکت غالب آید، از رهبرسازی و ایجاد مناسبات هیرارشیک دور باشد و همه ی نیروهای در گیر در مبارزه اعم از بیکار، شاغل، یا بازنشسته را متحد کند و به تجربه ای برای اداره ی شورایی  تیدیل شود یعنی به تک تک شرکت کنندگان امکان عمل داده شود تا به بینند که خودشان رهبر خود هستند و می توانند عمل کنند، نظر خود را با دیگران در میان بگذارند، و در پروسه ی تصمیم گیری در باره ی مسایل مستقلا و به تساوی شرکت کنند.

نکات مهم در اعتصاب :

متشکل بودن کارگران که بهترین شکل آن تشکل شورایی برای تجربه اداره شورایی جامعه است

پیوند اعتراض و مقاومت کارگران با جنبش مقاومت در سایر مراکز به طور عام و یا با کارگرانی که مشکل مشابهی دارند

یا با جنبش کارگری به طور کلی

تبدیل مشکل کارگری به امری طبقاتی و اجتماعی ِ طرح مساله با طبقه کارگر و جامعه

ایجاد شبکه اطلاع رسانی: گذشته از سایت اینترنتی و دادن اعلامیه و اطلاعیه و خبرنامه ی اعتصاب و مقاومت. سفرهای منطقه ای و کشوری توسط کارگران برای اطلاع رسانی

فعالیت برای جلب حمایت کارگری بین المللی و نقش فعالین کارگری خارج از کشور

تصمیم گیری جمعی کارگران در تصرف کارخانه و ادامه تولید با اداره ی شورایی کارگری در مراکزی که سرمایه داران به دروغ مساله ضرر و زیان و نا بارآوری کار را پیش می کشند ولی در حقیقت هدف بردن سرمایه به بخش هایی است که در آن ها ارزش افزایی سرمایه پربار تر است.

 

Shabnameh, [11 Mai 2021 um 20:52]

 

یک نظر بگذارید