حمایت سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از تجمع سراسری بازنشستگان!

در روز ۷ بهمن ماه، دستهایمان را متحدانه به هم گره خواهیم زد و یکصدا فریاد خواهیم زد ، زندگی شایسته و انسانی حق ماست.

شادی، رفاه، آسایش، امنیت، تفریح، داشتن امکانات و معیشت برای یک زندگی مرفه همراه با استاندارهای جهانی حق ماست.

۷ بهمن ماه، دست در دست هم  برای رسیدن به خواست های یمان تجمع خواهیم کرد تا یک بار دیگر نشان دهیم که ما خواستار جامعه ای عاری از ستم و استثمار،عاری از تبعیض و نابرابری ها هستیم.

دست در دست هم برای داشتن زندگی پر از  رفاه و شادی، برای زندگی آزاد و برابر، برای نابودی هر گونه ستم و استبداد و  تبعیض و نابرابری ها ‌و…به خیابان خواهیم آمد.

زنده باد زندگی!

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران

 

 

یک نظر بگذارید