جواب فرج سرکوهی به یاوه‌گوییِ مسعود بهنود:

 

«روزنامه‌نگار بودیم و از اعدام‌های دهه‌ی ۶۰ خبر نداشتیم» در سال‌های ۶۰ روزنامه‌ها خبر برخی اعدام‌ها را منتشر می‌کردند، سیمای اسلامی «توبه» زندانیان درهم شکسته از شکنجه را نمایش و از حکم‌های اعدام خبر می‌داد. اما «روزنامه‌نگار» نه روزنامه می‌خواند و نه خبر می‌دید و می‌شنید.

در کشتار ۶۰ نوجوانان بسیاری از جمله نوجوانان اغلب زیر ۱۸ سالی را اعدام کردند که حتا نام آن‌ها را نمی‌دانستند. بهزاد نبوی، سخنگوی دولت، در سیمای اسلامی گفت دانستن نام این‌ها لازم نبود. «بغی» بودند و حکم «بغی اعدام است». اما «روزنامه‌نگار» روزنامه نمی‌خواند. خبر نمی‌دید.

کشتار ۶۷مخفی بود اما خبر آن تنها یکی دو هفته پس از جنایت همه جا پیچید.در مجله آدینه داستان«تابستان ۶۷»درانتقاد از این کشتار منتشر شد. نمی‌خواند.نمی‌شنید. بزاخفش در جامه خبرنگار و سردبیر اوکه مصاحبه بدون پرسش چالشی را ضبط و منتشر کرده‌اند عمله فریب هستند نه روزنامه‌نویس.

#نه_به_وقاحت

 

یک نظر بگذارید