اﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ  ﻫﻤﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ “عاقلانه”نیست:

 

ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﺎﺭ ﻫﺎ شنیده ایم ﮐﻪ ” ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ ” ﯾﺎ ” ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ”، آیاﻫﻤﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ هستند؟؟؟ ✔جواب”نه”

❗ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻥ ﺩﺳته ﺍﺯ ﺑﺎﻭﺭ ﻫﺎیی قابل احترام اندﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ حقوق ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

🔸ﻫﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﯼ، ﺑﺎﻭﺭ ﻭ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ❗ﺍّﻣﺎ ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ؟؟

🔹 ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ داعش،طالبان،ﻗﻄﻊ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻭ ﮐﻮﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ؟

🔹 ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺭﺍ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ؟

🔹 ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺍﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ , ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ؟

🔹 ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍﯼ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ گذاشت؟ ➕” ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺍﺳﺖ.

✍اینک چند سوال کلیدی که هر انسانی ممکن است قبل از مرگ از خودش بپرسد:

١- آیا دین و مذهبی که من دارم به انتخاب خودم بوده یا بمن تحمیل شده؟

٢- آیا دین و مذهبی که پدرم دارد انتخاب خودش بوده یا میراث اجدادش ؟

٣- آیا اگر در کشوری دیگری به دنیا می آمدم باز هم،همین دین و مذهب من می بود؟

٤- مگر نه اینکه اصول دین “تحقیقی”است نه “تقلیدی” !!!

٥- اگر اصول دین تحقیقی است و من تحقیق کردم و به آن نرسیدم، چرا مرا بعنوان مرتد می کُشند❓

٦- چرا قرآن یکی است ولی اسلام ٢٢ شاخه شده؟ کدام مذهب به بهشت ختم می شود؟

٧- چرا تمام پیروان همه دین های موجود در جهان با حدود  ۲۵۰۰مذهب گوناگون با قاطعیت ایمان دارند که مذهب هر یک از آنها بهترین مذهب است و فقط آنها به بهشت می روند؟ ٨ – چرا حضرت علی(ع) فقط به خواب شیعیان می آید، عمر فقط به خواب سنی ها، و مریم فقط به خواب مسیحیان؟

٩- چرا در قاره آمریکا و استرالیا هیچ اثری از دین و پیامبر نبوده و چرا خدا ١٢٤ هزار پیامبر(فقط مردان) را فقط در منطقه کوچک خاورمیانه فرستاده است؟

10-چرا با وجود اعزام همه پیامبران الهی به خاورمیانه، از ابتدا تا کنون نا امن ترین،جاهل ترین،دیکتاتورترین،بدبخت ترین، مرتجع ترین و….حکومتها،درخاورمیانه است؟

11-چرا برای حجاب زنان، مردان تصمیم میگیرند؟؟؟

12-شفا دهنده ها، معجزات، دفع بلاها با صدقات و…در بحران کرونا کجا رفتند؟؟؟ …..و هزاران چرای دیگر❗

📝بنابراین هرعقیده ای”قابل نقد”است نه”قابل احترام”.

✅فقط عقاید قابل نقد،فقرستیز،آزادیخواه، روشنگر،عدالت جو،صلح طلب ورفاه گستر قابل احترام هستند

اﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ  ﻫﻤﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ “عاقلانه”نیست:

ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﺎﺭ ﻫﺎ شنیده ایم ﮐﻪ ” ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ ” ﯾﺎ ” ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ”، آیاﻫﻤﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ هستند؟؟؟ ✔جواب”نه”

❗ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻥ ﺩﺳته ﺍﺯ ﺑﺎﻭﺭ ﻫﺎیی قابل احترام اندﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ حقوق ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

🔸ﻫﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﯼ، ﺑﺎﻭﺭ ﻭ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ❗ﺍّﻣﺎ ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ؟؟

🔹 ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ داعش،طالبان،ﻗﻄﻊ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻭ ﮐﻮﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ؟

🔹 ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺭﺍ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ؟

🔹 ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺍﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ , ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ؟

🔹 ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍﯼ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ گذاشت؟ ➕” ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺍﺳﺖ.

✍اینک چند سوال کلیدی که هر انسانی ممکن است قبل از مرگ از خودش بپرسد:

١- آیا دین و مذهبی که من دارم به انتخاب خودم بوده یا بمن تحمیل شده؟

٢- آیا دین و مذهبی که پدرم دارد انتخاب خودش بوده یا میراث اجدادش ؟

٣- آیا اگر در کشوری دیگری به دنیا می آمدم باز هم،همین دین و مذهب من می بود؟

٤- مگر نه اینکه اصول دین “تحقیقی”است نه “تقلیدی” !!!

٥- اگر اصول دین تحقیقی است و من تحقیق کردم و به آن نرسیدم، چرا مرا بعنوان مرتد می کُشند❓

٦- چرا قرآن یکی است ولی اسلام ٢٢ شاخه شده؟ کدام مذهب به بهشت ختم می شود؟

٧- چرا تمام پیروان همه دین های موجود در جهان با حدود  ۲۵۰۰مذهب گوناگون با قاطعیت ایمان دارند که مذهب هر یک از آنها بهترین مذهب است و فقط آنها به بهشت می روند؟ ٨ – چرا حضرت علی(ع) فقط به خواب شیعیان می آید، عمر فقط به خواب سنی ها، و مریم فقط به خواب مسیحیان؟

٩- چرا در قاره آمریکا و استرالیا هیچ اثری از دین و پیامبر نبوده و چرا خدا ١٢٤ هزار پیامبر(فقط مردان) را فقط در منطقه کوچک خاورمیانه فرستاده است؟

10-چرا با وجود اعزام همه پیامبران الهی به خاورمیانه، از ابتدا تا کنون نا امن ترین،جاهل ترین،دیکتاتورترین،بدبخت ترین، مرتجع ترین و….حکومتها،درخاورمیانه است؟

11-چرا برای حجاب زنان، مردان تصمیم میگیرند؟؟؟

12-شفا دهنده ها، معجزات، دفع بلاها با صدقات و…در بحران کرونا کجا رفتند؟؟؟ …..و هزاران چرای دیگر❗

📝بنابراین هرعقیده ای”قابل نقد”است نه”قابل احترام”.

✅فقط عقاید قابل نقد،فقرستیز،آزادیخواه، روشنگر،عدالت جو،صلح طلب ورفاه گستر قابل احترام هستند

 

یک نظر بگذارید