سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌تپه نماد استقلال تشکل مستقل کارگری درمحیط کار

 

 

پیام به کارگران زحمتکش  در ایران!

 

کارگران هفت تپه  برای حق و حقوق خود با تشکل یابی، با اتحاد و یکپارچگی، اعتصاب و اعتراضات خود را در دوره ها مختلفی از سال(۸۶)تاکنون. سازماندهی کرده است و برای خواست و مطالبات خود با دخالت مستقیم و مستقل کارگران و تصمیمات جمعی، مبارزات خود را تا به امروز به پیش برده است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیز با تشکیل شدنش. درابان سال (۸۷) نقطه عطفی برای استقلال کارگران و ایجاد تشکل مستقل کارگران هفت تپه بود و در مقابل تمامی نیروهای ارتجاعی، فرصت طلبان و سودجویان، تشکل مستقل سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را ایجاد نمود. از همان ابتدا حامیان  سرمایه داران و انجمنها و شوراهای اسلامی و افراد خود فروخته و … سعی در تضعیف کردن سندیکا به اشکال مختلف داشتند و با بهانه‌هایی مختلف پاپوش و شایعات واتهامات  ناروا ومغرزانه و دستگیری و زندان خواستند تشکل مستقل کارگران را نابود و منحل کنند. اما سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با اتکا به نیروی مستقل کارگران به راه خود ادامه داده وبا مبارزه جمعی، خود را به تمامی دم و دستگاه سرمایه داری  تحمیل نموداست موفقیت و پیروزی تاکنونی اش مستقل بودن و اتکا به نیروی خود کارگران است.

مطالبات و خواسته های کارگران هفت تپجدا از مطالبات و خواسته های کل طبقه کارگری در ایران نیست. همه کارگران و مزدبگیران در شرایط مشابه بی حقوقی، مشکلات سخت معیشتی، ازجمله  مزدهای کم، نبود امنیت شغلی، خطر بیشتربیکاری، و نیز بیشماری از ما در فقر کامل و بی مسکنی و نبود بیمه و امکانات درمانی و … روبرو هستیم.

ما تمامی راهها از تجمع، اعتصاب، دیدار با مسئولین، مذاکره و … را به پیش بردیم و از هر راهی سعی کردیم تا بتوانیم خواستها و مطالبات به حق کارگران را نه تنها به گوش مسئولین برسانیم بلکه با پافشاری حق خودمان را بگیریم. کارگران هفت تپه با تیز هوشی موفق شدند یکی از دزدان و اختلاسگران این جامعه را با تمامی همراهان و همدستان افشا کنند و حداقل موفق شدیم که دم و دستگاه را مجبور کنیم که این جماعت را به دادگاه بکشانند.

خواسته های کارگران هفت تپه، مانند دیگر بخشهای مختلف کارگری شامل پرداختن دستمزد های  عقب افتاده، بیمه کردن کارگران، بازگشت به کار همکاران اخراجی و جذب کارگران بیکار شده غیر نیشکری دربخش های مختلف شرکت .مثال  (قسمتهای مختلف کشاورزی یا در کارخانه) ، محاکمه کردن صاحبان و کارفرمایان دزد و اختلاسگر و نیز لغو خصوصی سازی که جز مشکلات و بی خانمانی نتیجه ای دیگری برای کارگران بهمراه نداشته است، می باشد.

در این دور از اعتصابات کارگران هفت تپه انواع و اقسام وزیر و نماینده مجلس، فرماندار و شهردار و … دیدارهای مختلف و جلسات متفاوت و بررسی های مختلف صورت گرفته است و تاکنون هیچ تاثیری در بهبود شرایط کارگران هفت تپه صورت نگرفته است و هیچکدام از خواسته های ما کارگران عملی نشده است.

کارگران هفت تپه برای کسب مطالبات و خواسته های خود راهی جز مبارزه و اعتراض ندارند و در ادامه مبارزه نیاز به تصمیم گیریهای جمعی و پیگرانه ضروری میباشد.

دراین راه برای دستیابی به خواسته ها و مطالباتمان، نیاز مبرم به حمایت و پشتیبانی عملی از دیگر بخشهای کارگری که درگیر وضعیت مشابه ای در محیط های کاری خود هستند را داریم.

همگی ما متعلق به یک طبقه  میلیونی کارگری هستیم و هیچ نیرو و قدرتی نمیتواند در مقابل اتحاد و همیاری و همکاری مستقل ما ایستادگی کند.

نیاز همگی ما برای موفقیتمان، حمایت عملی از اعتراضا ت و اعتصابات  و مبارزات هم می باشد. زمان آن رسیده است که مبارزاتمان را به هم گره بزنیم و مشتی محکمتر شده، تا بتوان حق وحقوق خود را بگیریم. . تشکل مستقل حق کارگران است.سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نماد تشکل مستقل محیط کار میباشد.

 

زنده باد اتحاد سراسری کارگران

زنده باد مبارزات سراسری کارگران

 

۱۴/شهریور ماه /۱۳۹۹

سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌ تپه

 

@syndica_7tape

 

یک نظر بگذارید