همبستگی با کارگران اعتصابی هفت تپه

فراخوان برای آکسیون همبستگی

آگوست 10, 2020

 

ما در همبستگی با کارگران اعتصابی هفت تپه در ایران از مطالبات آن ها حمایت می‌کنیم.

هزاران کارگر از ۱۴ ژوئن تاکنون در اعتصاب هستند. ما نیز در وین فعالانه به همبستگی  با آن‌ها فرامی‌خوانیم.

کارگران در وضعیت  کاری نامطمئنی قرار دارند، در حالی‌که با ادامه خصوصی سازی‌ها و فساد و اختلاس اموال کارخانه مدیران همواره گستاخانه تر می‌شوند، حقوق های عقب افتاده پرداخت نمی‌شوند و کارگران فعال و مبارز زندانی و اخراج می‌شوند.

کارگران هفت تپه در ایران صدای خود را علیه سیاست های ارتجاعی دولت جمهوری اسلامی، بیکاری‌های روزافزون، فقر عمومی و فلاکت بیشترمردم  بلند کرده‌اند.

نبرد آنها نبرد ماست. زنده باد همبستگی بین المللی!

هشتم ماه آگوست ۲۰۲۰

جوانان سوسیالیست اتریش

جوانان سوسیالیست وین

جوانان کمونیست اتریش

اتحادیه دانشجویان کمونیست

اتحادیه دانشجویان سوسیالیست اتریش

اتحادیه کارگران سوسیال دمکرات علیه سیاست وضعیت فوقالعاده 

آکسیون دانش‌آموزان منتقد اتریش

اتحادیه کمونیستی کارگران- بین الملل

حزب کار

انجمن اجتماع و سیاست- برای گفتمان در باره انسان‌ها 

کانون پشتیبانی از  مبارزات مردم ایران – وین

 

 

یک نظر بگذارید