نه حاکم،  نه دولت ، نیستند به فکر ملت

فرزند کارگرانیم،کنارشان می مانیم

شصت و ششمین  روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه چهار شنبه ۲۹مرداد ۱۳۹۹

#اتحاد_اعتصاب

#نان_کار_آزادی_

#شادی_رفاه_آبادی

#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

✔️ ‌کارگران هفت تپه با اتحاد تا رسیدن به مطالبات خود به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲۹ مرداد ۱۳۹۹

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

 

 

 

یک نظر بگذارید