قتل وحشیانه‌ی رومینا اشرفی آئینه‌ی تمام‌نمای جامعه‌ی مرد سالار

واقعه‌ی هولناک قتل رومینا اشرفی دختر سیزده ساله، توسط پدر خود، به نام حفظ آبرو و ناموس موجب تاثر و تحیر مردم ایران شد. متاسفانه رومینا نه اولین قربانی قتل ناموسی است که با داس تعصب پدر سر او بریده

می شود و نه آخرین آن در جامعه‌ی متاثر از فرهنگ و سنن ارتجاعی و مذهبی خواهد بود.در جامعه‌ای که خرافات، تحجر، فرهنگِ سنتی در اعماق آن ریشه دوانده و حاکمیت نیز رسما با قوانین ارتجاعی اسلامی برآن صحه گذاشته و با بهره گیری از تمامی امکانات در توجیه این نوع جنایات کوشش می‌کند، وقوع چنین جنایاتی غیر مترقبه نیست. در کشور ما خشونت خانگی و تعرض به دختران و زنان به‌نام حفظ آبرو و غیرت مردانگی از موضوعات روز است. بسیاری از این وقایع حتی رسانه‌ای هم نمی‌شوند و در پوشش حمایتی از سوی قوه قضائیه قرار می‌گیرند. مناسبات حاکم و قوانین تیعیض آلود و نابرابر علیه زنان و فشار علیه آنان را افزایش می‌دهد.

هم اکنون زنان پرشماری با اتهامات سیاسی، مدنی، دفاع از حقوق خود و حقوق بشر، به جرم آزاد اندیشی در زندان‌های کشور به‌سر می‌برند و حکومت از هیچ خشونتی علیه آنان چه به‌هنگام بازداشت و چه طی مدت محکومیت‌های ناعادلانه‌شان خودداری نمی‌کند. سرکوب زنان در هاله‌ای از سنت ها و قوانین مذهبی از خانه‌ها آغاز و در خیابان‌ها و تحت عنوان مقابله با بی‌حجابی ادامه می یابد و در دادگاه ها و در زندان‌ها تشدید می‌شود.

تاریخ جمهوری اسلامی از ابتدای آن تاریخ تبعیض علیه زنان، اعمال خشونت علیه آنان، تشویق مردسالاری و بی حقوقی زنان بوده است. جمهوری اسلامی سنگسار زنان را  قانونی کرده‌است. شلاق زدن را عملی و حتی کشتن زنان را توسط مردان ممکن کرده‌است. اعدام زنان و کودکان بی وقفه ادامه دارد. ترویج نابرابری و اقدامات خشونت آمیز از جمله اهدافی است که جمهوری اسلامی در ترویج سنن و عادات مذهبی و ارتجاعی آن‌را دنبال می‌کند.

قتل رومینای سیزده ساله، ادامه‌ی قتل‌های ناموسی دیگر است که همواره در چهار گوشه‌ی کشور رخ می‌دهند و چه بسا با سکوت مواجه می‌شوند. تردیدی نیست تا زمانی که جمهوری اسلامی و قوانین مردسالار و ضد زن آن پابرجاست، بیش از پیش ادامه خواهند یافت. خشونت علیه زنان و از جمله قتل‌های ناموسی متاثر از واپسگرایی و ارتجاع فرهنگی است. هر چند  این فجایع تنها در این نقطه از جهان رخ نمی دهند و اخبار این گونه وقایع هولناک در بسیاری از کشورهای جهان مکرر خوانده و شنیده می‌شود، اما قوانین ضد زن در نظام حاکم بر ایران عامل مهمی در تشدید خشونت علیه زنان و تشویق قتل‌های ناموسی در کشور ما است.

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین از وقوع قتل‌های ناموسی در کشور سخت متاثر  و متاسف است. با بازماندگان قربانیان این قتل ها با مادر و برادر رومینا اشرفی اعلام همدردی می کند؛ از برابری حقوق زنان با مردان دفاع می کند و در کنار تمامی زنان و مردانی ایستاده‌است که علیه تبعیض، سنت‌های عقب‌مانده و ارتجاعی و برای برچیدن نظام متکی بر نابرابری و مستبد جمهوری اسلامی مبارزه می کنند.

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین

۱۴ خرداد ۱۳۹۹ – ۳ ژوين ۲۰۲۰

http://www.kanon-wien.at

contact@kanon-wien.at

 

 

یک نظر بگذارید