بیانیه کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین  

بیانیه

کشور ما ایران امروزه در بحران‌های عمیقی فرو رفته است. نارضایتی‌ عمومی از نابسامانی، هرج و مرج، فساد گسترده‌ی حکومتی و تضاد عظیم طبقاتی باری سنگین بر دوش ناتوان اقشار تهیدست گذارده است. بخش عظیمی از مردم توان پاسخگویی به نیازهای معیشتی خود را از دست داده‌اند.

نبود آزادی‌های دمکراتیک: قلم و بیان واندیشه، تحزب، تشکل و فقدان انتخابات آزاد از یک سو و اعمال دیکتاتوری مذهبی از سویی دیگر، تمامی وجوه زندگی مردم را در اسارت خود گرفته است. هر گونه صدای اعتراضی برای رهایی بشدت سر کوب میشود.

گرانی سه برابری قیمت بنزین جرقه‌ای شد بر خشم فروخفته‌ی توده‌های تحت ستم ایران که چهل سال سرکوب، محرومیت و نابرابری را تجربه می‌کنند. اخبار و تصاویر منتشره از خیزش آبان ماه ۹۸ که بر زمینه بحران ناشی از تضادهای عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بروز یافت، آن‌چنان هولناک و تکان‌دهنده است که هر انسانی را به فکر و چاره اندیشی وامی دارد و انگیزه‌ی دفاع و پشتیبانی از خواسته‌ها و مطالبات مردم را تقویت مینماید.

پایان فقر و فلاکت اقتصادی و معیشتی، خاتمه‌ی حاکمیت مذهبی و جدایی دین از حکومت و برابری کامل حقوق زنان و مردان در جامعه، برابر حقوقی کامل کلیه‌ی شهروندان و ساکنین ایران با هرعقیده و مرام و مذهب و جنسیت، آزادی‌های همه جانبه‌ی سیاسی و اجتماعی، لغو شکنجه، مجازات اعدام و آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، جلوگیری از نابودی بیشتر محیط زیست از جمله خواست‌هایی‌ست که مردم برای تحقق آن‌ها به خیابان آمدند.

سرکوب جنایتکارانه حاکمان در مقابل مطالبات به حق مردم، تاکیدی بر آنست که کلیت جمهوری اسلامی در برابر مطالبات مردم ایستاده است و یگانه راه برآورده شدن این خواست‌ها و دستیابی به آزادی، دمکراسی و عدا لت اجتماعی پایان بخشیدن به نظام جمهوری اسلامی از طریق ادامه مبارزات خود مردم می باشد.

در چنین شرایطی ما وظیفه خود و دیگر انسانهای آزادیخواه می‌دانیم که به‌دفاع و پشتیبانی از خواسته ها و مبارزات حق طلبانه‌ی مردم ایران  برخیزیم و صدای رسای توده های در بند جامعه باشیم. ما برآنیم که با درک و احساس مسئولیت نسبت به این شرایط، به افشاگری همه‌جانبه علیه کلیت رژیم جمهوری اسلامی تلاش ورزیم.

از این رو ما ـ جمعی از فعالین ِ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در وین با افق و دیدگاه های متفاوت به‌عنوان افراد حقیقی با تاکید بر منشور جهانی حقوق بشر، پشتیبانی مبارزات و درخواست‌های جنبش مردم ایران را از وظایف عاجل خود می‌دانیم و در همین راستا با هرگونه آلترناتیو سازی فارغ از اراده مردم اعم از مذهبی و غیر مذهبی از جمله تمامی جریانات سلطنت طلب که اکنون در بلندای مبارزات مردم برای رهایی از دیکتاتوری، مزورانه با طرح شعارهای ” آزادیخواهانه و وطن پرستانه ” قصد به عقب راندن تاریخ را دارند، مرزبندی قاطع داریم.

پر واضح است که حرکت و همگامی گسترده، پرتوان و موثر نیروهای مدافع جنبش‌های اجتماعی در ایران نیازمند مشارکت وسیع ایرانیان و نیروهای حامی بین المللی آن‌ها در خارج از کشور است. ضروری است که ما ایرانیان مقیم خارج که نیروی عظیمی را تشکیل می‌دهیم، متشکل و متحد شویم. این امر تنها با حضور فعال این نیروها امکان پذیر است.

بدیهی است که پیشبرد، تداوم و ثمربخشی این امر به شرکت و همبستگی فرد فرد ما و در اتحاد با هم و با ایجاد تشکلی دمکراتیک و فراگیر، با روش‌ها و شیوه‌های کاری دمکراتیک امکان پذیر است.

یاری و همکاری شما صفوف ما را محکم‌تر و صدای ما را بلندتر می‌کند. در این راستا دست یکایک شما را می‌فشاریم.

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین

دسامبر ۲۰۱۹

یک نظر بگذارید