پنجاه و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر  هفت تپه

 

امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

#اتحاد_اعتصاب

 

#نان_کار_آزادی_

#شادی_رفاه_آبادی

#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

📣حضور گسترده نیروهای پلیس در پنجاه و پنجمین روز اعتصاب

▪️ ورودی به طرف فرمانداری از سمت پل جنوبی فرمانداری، توسط پلیس بسته شده است.

پنجاه و پنجمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه.

امروزصبح کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل درب فرمانداری به اعتصاب خود ادامه دادند.

✔️ ‌کارگران هفت تپه با اتحاد تا رسیدن به مطالبات خود به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.

▫️ پلیس،سرکوب و زندان نمی تواند خللی در  عزم ما  کارگران در راه رسیدن به مطالبات به حق مان ایجاد کند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۱۸ مرداد ۱۳۹۹

 

یک نظر بگذارید