در حمایت از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

کارگران زحمتکش هفت تپه در حالی به چهلمین روز اعتصاب خود نزدیک می شوند که هیچ درجه ای از  سرکوب، شکنجه و اخراج همکاران و رهبران عملی کارگران نتوانسته آنها را از پیگیری مطالبات به حقشان باز دارد و هفت تپه این روزها به سنگر مبارزه ضد سرمایه داری طبقه کارگر ایران تبدیل شده است.

 

آنها به راستی چیزی جز زنجیر هایشان برای از دست دادن ندارند. چهار هزار کارگر هفت تپه، ماه هاست است که در این شرایط دهشتناک اقتصادی و تورم افسارگسیخته، موفق به دریافت حقوق خود نشده اند و درمیانه ی درد و رنج ناشی از همه گیری بیماری کرونا،  دفترچه های تامین اجتماعی آنها تمدید نگردیده است.

صاحبان چپاولگر و رانت خوار این مجموعه که این روزها در حال محاکمه به جرم غارت اموال عمومی هستند و تنها در یک قلم دزدی و انتقال پول به خارج از کشور معادل ۶۰ سال حقوق کارگرانشان را به یغما برده اند، آشکارا با گروگان گرفتن زندگی و معیشت هزاران کارگر و خانواده هایشان سعی در تحت فشار قرار دادن قضات پرونده دارند.

حاکمیت سرمایه اما به جای پاسخگویی به مطالبات به حق کارگران، همان طور که وظیفه ذاتی آنها حکم می کند،  راه حل را در تهدید، ارعاب و دستگیری آن ها می بینند.

کارگران هفت تپه و کل هم طبقه ای هایشان در این کشور روزهای سخت و سیاهی  را سپری می کنند. رهایی از این شرایط فلاکت بار جز با اتحاد و انسجام محکم طبقاتی امکان پذیر نخواهد بود. تنها ایجاد و تقویت تشکل های مستقل کارگری و اتحاد و همبستگی این تشکل ها است که صاحبان سرمایه و حامیان آنها را  به عقب نشینی وادار خواهد کرد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری همچون گذشته، با تمام توان از خواستها و مطالبات به حق کارگران هفت تپه حمایت کرده و از  تشکل ها و انسان های  آزاده می خواهد که صدای رسای کارگران زحمتکش هفت تپه باشند.

زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری‌

۳مرداد ۱۳۹۹

 

یک نظر بگذارید