روز کارگر و خواسته ها ی کارکران

اول ماه مه نه تنها بازتاب اتحاد طبقاتی و مبارزاتی کارگران، بلکه بیانگرسرکوب و توطئه های سرمایه داران در اشکال قانونی و غیرقانونی ست و در وجهی دیگر نشاندهده خواسته های تحقق نیافته آنان.

ادامه خواندن “روز کارگر و خواسته ها ی کارکران”