کانون پشتیبانی

تاملی بر چهل و یک سال حاکمیت جمهوری اسلامی!

 

يکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ – ۰۹ فوريه ۲۰۲۰

قیام شکوهمند ۲۲ بهمن از یک طرف آخرین میخ بر تابوت نظام دیر هنگام شاهنشاهی بود و از طرف دیگر شرایط استقرار نظام نا بهنگام جمهوری اسلامی را رقم زد، قیامی که گرچه نقطه اوج مبارزات دمکراتیک ــ ضد امپریالیستی مردم ایران بود اما به استقرار آزادی و دمکراسی نینجامید. بیشتر بخوانید… »

بیانیه کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین  

بیانیه

کشور ما ایران امروزه در بحران‌های عمیقی فرو رفته است. نارضایتی‌ عمومی از نابسامانی، هرج و مرج، فساد گسترده‌ی حکومتی و تضاد عظیم طبقاتی باری سنگین بر دوش ناتوان اقشار تهیدست گذارده است. بخش عظیمی از مردم توان پاسخگویی به نیازهای معیشتی خود را از دست داده‌اند. بیشتر بخوانید… »