سرمایه داری آمریکا براساس چپاول است


سرمایه داری آمریکا متکی به غارتگری‌ست

نوشته: پل کریک رابرتس

برگردان: آمادور نویدی

سرمایه داری آمریکا متکی به غارت‌گری‌ست. با غارت‌گری قاره ای آمریکا، سرمایه داری آمریکا امیدوارست که با غارت روسیه مانند دوران یلتسین، ازجمله با «ادغام گران آتلانتیک» روسی بدقت در تخریب وغارت روسیه بمنظور حمایت از نیروهای لیبرال، و مترقی جهت سلب مالکیت روسیه از دارایی‌های خود بتواند هم‌چنان خودرا ثروت‌مند سازد. ادامه خواندن “سرمایه داری آمریکا براساس چپاول است”