ادبیات چیست ؟ (ترجمه ای از پویان)

توضیح : ” ادبیات چیست؟” ترجمه ای است از نوشته جان بورخس ویلسون، که توسط رفیق امیر پرویز پویان انجام گرفته است. تایپ و تکثیر مجدد آن از روی نسخه ایکه بوسیله “مجمع دانشجویان ایرانی در ایتالیاهوادار چریکهای فدایی خلق ایران”تکثیر گردیده ، صورت پذیرفته است. متاسفانه  جزوه مذکور فاقد ذکر منبع برگرفتن این ترجمه و همچنین تاریخ ترجمه و یا  تاریخ تکثیر است و در نتیجه منبع بر گرفتن و زمان  ترجمه ویا  حتی تاریخ  تکثیر آن مشخص نیست.

ادامه خواندن “ادبیات چیست ؟ (ترجمه ای از پویان)”